خانه / ارشیو برچسب : ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻣﺎ (کیسه یخ) را ﺑﺮ روي ﺣﺲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻔﺼﻞ

ارشیو برچسب : ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻣﺎ (کیسه یخ) را ﺑﺮ روي ﺣﺲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻔﺼﻞ

بررسی میزان تاثیر یک پروتکل کوتاه مدت سرما دهی موضعی با کیسه یخ بر حس وضعیت مفصل مچ دست تنیس روی میز کاران

تاثیر سرمادهی موضعی با کیسه یخ بر مفصل مچ دست

تاثیر یک پروتکل کوتاه مدت سرما دهی موضعی با کیسه یخ بر حس وضعیت مفصل مچ دست تنیس کاران

ادامه مطلب »
WhatsApp chat