وصیت‌های مبهم و تحدید مصادیق آن

ریال350,000

تبیین وصیت‌های مبهم و تحدید مصادیق آن درفقه

آیا در وصیت تملیکی نیز قابلیت تعیین موصیبه شرط صحت آن است

تعداد صفحات : 16 صفحه

فرمت فایل : Word , Pdf

توضیحات

در این تحقیق، تببین وصیت مبهم  و تحدید مصادیق آن در فقه  با هدف ارائه راهکاری در  این خصوص، به روش توصیفی-تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه­ای شامل «کتاب، پایان نامه، مقاله، نشریه، مجله،فصلنامه حقوقی-فقهی از اقوال مشهور و غیر مشهور» فیش برداری، گردآوری و مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق با این پرسش روبهرو بودیم که آیا روایات وارده در خصوص وصیت مبهم درفقه،  و تحدید مصادیق آن در حقوق ایران، قابلیت اعمال دارد یا خیر؟ به عنوان مثال رجوع به ورثه برای تعیین میزان مورد وصیت به صورت قاعدهای عام، مغایر شرع محسوب میشود؟ همچنین، آیا در وصیت تملیکی نیز قابلیت تعیین موصیبه شرط صحت آن است؟ نتیجه حاصله این بود که روایات ناظر بر تعیین موصیبه مبهم اختصاص به جامعه و زبان عرب دارد و نمیتوان آن­ها را در ایران اعمال نمود، بلکه تمام موارد وصیت مبهم را میبایست تابع حکم واحد قرار داد و به موجب یک قاعده عمومی اختیار تعیین آن ها را به ورثه داد؛ گرچه ورثه نیز در تعیین موصیبه مبهم آزادی کامل ندارند و میبایست در راستای اراده و خواست موصی و عمل به متعارف، میزان آن را معلوم نمایند.

واژه های کلیدی: وصیت مبهم، مشروعیت، فقهی، مصادیق وصیت