ورزش و اوقات فراغت

ریال700,000

 ورزش و گذران اوقات فراغت

بررسی جنبه های مختلف ورزش و نقش آن در گذران اوقات فراغت

تعداد صفحات : 75 صفحه

فرمت فایل: Word

توضیحات

دراین  پژوهش  به  بررسی جنبه های مختلف ورزش و نقش آن در گذران اوقات فراغت پرداخته شد. هدف از انجام آن، این است که به بررسی  تاثیر  ورزش بر اجتماعي شدن فرد، شکل گیری  شخصيت، بهترشدن اخلاق و رعايت حقوق ديگران، كاهش افسردگي، كاهش اضطراب، اوقات فراغت، پیشرفت  فرهنگ، بالارفتن میزان حافظه، چگونگی گذراندن اوقات فراغت دانشجویان در فصل تابستان و نیز به عنوان غني ساز اوقات فراغت دانشجویان پرداخته، جامعه آماری دراین پژوهش دانشجویان، که تعداد آنها 4885نفراست که از این بین تعدا 100نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است متغیر مستقل دراین پژوهش ورزش و جنبه های مختلف ومتغیروابسته اوقات فراغت میباشد و روش تجزیه وتحلیل  این پژوهش از طریق X2 (خی دو) تک متغیری  بدست آمده است. در این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی که از نوع زمینه یابی  است استفاده شده است و پرسشنامه ای تهیه شده است که شامل 19 سوال بسته پاسخ می باشد که دانشجویان براساس مقیاس ترتیبی خیلی زیاد، زیاد،متوسط،کم، خیلیکم، به سوالات پرسشنامه مورد نظر پاسخ داده اندکه نتایج بدست آمده نشان میدهد که بین ورزش و تأثیر آن دراجتماعي شدن فرد، شکل گیری  شخصيت، بهترشدن اخلاق و رعايت حقوق ديگران، كاهش افسردگي، كاهش اضطراب، اوقات فراغت، پیشرفت  فرهنگ، بالارفتن میزان حافظه، چگونگی گذراندن اوقات فراغت دانشجویان در فصل تابستان و نیز به عنوان غني ساز اوقات فراغت دانشجویان رابطه مستقیم وجود دارد .

فهرست مطالب