تاثیر هوش معنوی و هیجانی بر رضایت از زندگی

ریال1,100,000

تاثیرهوش معنوی و هوش هیجانی بر رضایت از زندگی 

هدف تعیین رابطه هوش معنوي و هوش هیجانی با رضایت از زندگی در دانش آموزان

تعداد صفحات : 115 صفحه 

فرمت فایل : Pdf , Word

 

توضیحات

به نظر می رسد که هوش معنوي و هوش هیجانی شاخصهاي خوبی براي معنی زندگی باشند. در واقع از آغاز مطالعه ي هوش، غالباً بر جنبه هاي شناختی آن نظیر حافظه، حل مسأله و تفکر تأکید شده است، در حالی که امروزه نه تنها جنبه هاي غیر شناختی هوش یعنی تواناییهاي عاطفی، هیجانی، شخصیتی و اجتماعی نیز مورد توجه قرار میگیرند، بلکه به جنبه هاي شناختی هوش در پیشبینی توانایی فرد براي موفقیت و سازگاري در  زندگی نیز توجه می شود. هوش هیجانی در واقع یک هوش غیرشناختیست که از نظر تاریخ ریشه در مفهوم هوش اجتماعی دارد و براي اولین بار توسط ثرندایک(1920 ) مطرح شده است. به عقیده ثرندایک، هوش هیجانی توانایی مهم مدیریت انسانها براي عمل به شیوهاي خردمندانه در روابط انسانی است. هوش هیجانی، توانایی انجام استدلال صحیح متمرکز بر هیجانها و توانایی استفاده از هیجانها و دانش هیجانی در وسعت بخشیدن به نظام فکري استو داراي چهار مؤلفه دریافت صحیح و دقیق هیجان، فهم هیجان، تنظیم هیجان و بهره وري از هیجان است.هوش دیگري به غیر از هوش هیجانی وجود دارد که عده اي از صاحب نظران آن را هوش معنوي نامیده اند. هوش معنوي برخلاف هوش هیجانی که در پستانداران دیده می شود، فقط براي انسان مطرح است. با استفاده از هوش معنوي می توان میل و قابلیت فرد را براي رسیدن به مقصود و ارزش رشد داد. هوش معنوي به فرد اجازه می دهد که توان رویارویی با این قابلیت ها را داشته باشد و براي رسیدن به این قابلیتها سخت تلاش کند. هوش معنوي زیربناي باورهاي فرد را تشکیل می دهد و همچنین نقشی که این باورها و ارزشها در کنشهاي فرد داشته و به زندگی وي شکل می دهند، در هوش معنوي متبلور می شود.هوش معنوي به دلیل پیوندش با معنا، می تواند به فرد توان تغییر و تحول بدهد. همچنین هوش معنوي می تواند به فرد کمک کند تا با هیجانات موجود در زندگی خود، احساس رضایت و شادکامی را داشته باشد.

فهرست مطالب

 

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…