نقش اقتصادي و اجتماعي زنان در توسعه

ریال500,000

نقش زن در توسعه اقتصادي و اجتماعي ايران 

نقش زن در توسعه اقتصادي و اجتماعي ايران در دوران معاصر و بعد از انقلاب

تعداد صفحات: 60 صفحه

فرمت فایل: Word. Pdf

توضیحات

آنچه در اين تحقيق بيان شده بر اساس واقعيتي است كه در جهان و پيرامون ما بالاخص جامعه ايران در دوران بعد از انقلاب ( معاصر ) وجود دارد بيانگر اين نكته است زنان آن جايگاهي كه در شأن و منزلتشان مي باشد دارا نمي باشد و نقش مثبت آنها در توسعه اجتماعي و اقتصادي ناديده گرفته مي شود . اين تحقيق از پنج فصل تشكيل شده : فصل اول شامل كليات تحقيق مي باشد فصل دوم پيشينه تحقيق مي باشد كه درباره توسعه و نقش زنان در توسعه اقتصادي و اجتماعي در گذشته اشاره مي شود .فصل سوم   گرد آوري داده هاست ، فصل چهارم  تجزيه و تحليل فرضيه ها به صورت توضيحي ميباشد و با سنجيدن و مقايسه آنها را رد يا قبول مي كنيم و بالاخره فصل پنجم به محدوديتها و پيشنهاداتي درباره تحقيق پرداخته مي شود .

فهرست مطالب