نظام قضائی در ایران پس از اسلام

ریال500,000

نظام قضائی در ایران پس از اسلام

مطالعه موردی(پس از سقوط ساسانیان تا خلافت عباسیان)

تعداد صفحات: 27 صفحه

فرمت فایل: Word , Pdf

توضیحات

با پایان حکومت ساسانیان, نظام قضائی و حقوقی­اسلامی به تدریج جایگزین نظام حقوقی زرتشتی شد. یکی از انگیزه های مهم رویکرد ایرانیان به اسلام, تإکید دین اسلام بر عدل و داد بود.هدف این­تحقیق، بررسی نظام قضائی ایران، پس از اسلام، پس­از ساسانیان تا پایان خلافت عباسیان می­باشد.روش ­تحقیق توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه­ای می­باشد و تأثير ورود دين­اسلام بر نظام قضائی ايران را در دوره­های خلافت امویان و عباسیان بررسي ميكند. سؤال اصلي پژوهش آن است كـه نظام قضائی پس ورود اسلام تـا پايـان خلافت عباسیان، چـه نقشي در تداوم يا تغيير در نظام قضائی و شیوه دادرسی ايران داشت؟ براين اساس فرض آن است، كه ورود اسـلام بـه ايـران تغييـرِ نظام قضائی ایران را در پي داشت و در نتيجه بخشـي از نظام دادرسی و قضا در ايــران متحــول شــد. نتایج تحقیق نشان می­دهد؛ پس از ورود اسلام به ایران و پذیرش هوشمندانه و به دور از تعصب اسلام از سوی ایرانیان، در پایه ریزی نظام قضایی ایران بر اساس تعالیم دین مبین اسلام تاثیر مهمی در توسعه و ساختار قضائی داشته است.

 

کلیدواژه: نظام قضائی، دادرسی، دادگستری، ایران، اسلام، امویان، عباسیان

 

فهرست مطالب