نانو چارچوب های فلزی-آلی،کاتالیز و جذب

ریال700,000

طراحی ساختارهای سلسله مراتبی در نانو چارچوب های فلزی-آلی برای کاتالیز و جذب

چارچوب­های  فلزی-آلی سلسله مراتبینانوذرات سیلیس مزومتخلخل  و ویژگی های ساختاری آنها

تعداد صفحات : 55 صفحه

فرمت فایل: Word , Pdf

توضیحات

یک عامل کلیدی برای بهبود عملکرد چارچوب‌های فلزی-آلی (چارچوب های فلزی – آلی بلورین) طراحی و کنترل تخلخل های سنتز شده به هم پیوسته سلسله مراتبی، در مقیاس‌های طولی مختلف است. وجود سیستم‌های مزوپور ثانویه، علاوه بر ریز منافذ چارچوب ذاتی، از محدودیت‌های ذاتی انتقال جرم که در نمونه‌های متعدد فرآیندهای شیمیایی فاز مایع رخ می‌دهد، جلوگیری می‌کند. استراتژی‌های مختلف برای معرفی فضاهای خالی مرتب شده در مواد مخلوط فلزی – آلی، بر اساس رویکردهای پایین به بالا یا از بالا به پایین، در اینجا بررسی می‌شوند. یک بحث کامل از پروتکل‌های مختلف سنتز پایین به بالا، بر اساس تعاملات بلوک‌های سازنده مولکولی با قالب‌های نرم یا سخت، با ارائه مفاهیم سنتز مربوط به تبدیل‌های چند بعدی چارچوب‌های فلزی – آلی، سنتز سطحی و مدوله‌شده دنبال می‌شود. جام مقدس کریستال های مخلوط فلزی – آلی، مهندسی نقص با تخلخل کنترل شده از طریق چندین رویکرد بالا به پایین در رژیم مقیاس نانو برطرف می شود. چارچوب‌های فلزی – آلی سلسله مراتبی حاصل با تخلخل به هم پیوسته نشان دهنده نسل بعدی کاتالیزورها و جاذب های پیشرفته هستند، همانطور که در اینجا با استفاده از تعداد زیادی مثال که در آن ساختار متخلخل سلسله مراتبی کلید عملکرد چارچوب‌های فلزی – آلی است، ارائه شده است. ترکیبی از شکل، اندازه و عملکرد منافذ سفارشی منجر به یک اثر هم افزایی بین ساختارها و عملکردهای چارچوب‌های فلزی – آلی می‌شود که ضمن حفظ تخلخل، واکنش‌پذیری و پایداری، باعث بهبود کاتالیز و جذب می‌شود. چارچوب‌های فلزی – آلی  سلسله مراتبی ارائه شده در بخش های مختلف این بررسی با چارچوب‌های فلزی – آلی ) بلورین های مادر) کاملاً ریز متخلخل مقایسه می شوند که به عنوان معیار در برنامه های چالش برانگیز استفاده می شوند که در آن عملکرد در مورد چارچوب­های  آلی فلزی سلسله مراتبی افزایش می یابد.