مقايسه عزت نفس دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار

ریال800,000

مقايسه عزت نفس بين دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار

مقايسه دانش آموزان ورزشكاران و غير ورزشكار از نظر عزت نفس

تعداد صفحات: 110 صفحه

فرمت فایل: Word , Pdf

توضیحات

مسأله عزت نفس و مقوله خود ارزشمندي از اساسي ترين موضوع ها در رشد مطلوب شخصيت كودكان و نوجوانان است . برخورداري از اراده و اعتماد به نفس قوي ، قدرت تصميم گيري و ابتكار ، خلاقيت و نوآوري  ، سلامت فكر و بهداشت رواني ، رابطه مستقيمي با ميزان چگونگي عزت نفس و احساس خود ارزشمندي فرد دارد . امروزه در اصلاح و درمان بسياري از اختلالات شخصيتي و رفتاري كودكان و نوجوان ها نظير كمرويي و گوشه گيري ، لجبازي ، پرخاشگري و تنبلي و….. اولين و مهمترين گام در ارزيابي و پرورش احساس عزت نفس و تقويت اعتماد به نفس و مهارت هاي فردي و اجتماعي آنان مي پردازند  هدف از تحقيق حاضر مقايسه دانش آموزان ورزشكاران و غير ورزشكار از نظر عزت نفس مي باشد و از آنجايي كه بزرگترين نعمت و سرمايه اي را كه مي توان براي انسان تصور كرد داشتن اعتماد به نفس و احساس خود ارزشمندي است .وچنين خود پنداره مفيدي باعث رشد شخصيت سالم براي دانش آموز مي شود . در اين تحقيق به اين نتيجه مي رسيم كه ورزشكار بودن روي عزت نفس دانش آموزان تاثير مثبت مي گذارد . و در اين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات از بين 150 دانش آموزان 60 نفر را به عنوان نمونه انتخاب كرديم و در بين آنها 30 نفر ورزشكار و 30 نفر غير ورزشكار بودند كه با دادن پرسشنامه كوپر اسميت و تجزيه و  تحليل آماري و استفاده از آزمون (،t) جدول مي باشد و فرضيه مورد نظر مورد قبول است .