مسئولیت کیفری کودکان بزهکار ازمنظر قانون و اسناد بین الملل

ریال1,300,000

مسئولیت کیفری اطفال در قانون و اسناد بین المللی

 مقایسه مسئولیت کیفری کودکان بزهکار ازمنظر قانون مجازات اسلامی 92 و اسناد بین الملل

تعداد صفحات : 130 صفحه 

فرمت فایل : Pdf , Word

توضیحات

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي اﻃﻔﺎل از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي اﻳﺮان ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و اﻓﺖ وﺧﻴﺰﻫﺎي در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳـﺖ و در ﺳﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺘﻌﺪدي را در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺳﭙﺮي ﻛﺮده اﺳﺖ. در ﻗﺎﻧﻮن  ﻣﺠﺎزات ﻋﻤﻮﻣﻲ 1304، ﻣﻮاد 34 ﺗﺎ 38 ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي اﻃﻔﺎل ﺑﺰﻫﻜﺎر را ﻣﻄـﺮح ﻛـﺮده، ﻣﺠﺎزاﺗﻲ ﺑﺮاي آن ﻣﻘﺮر ﻛﺮد. اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻋﻤﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ زﻳـﺎدي ﻛﺴـﺐ ﻧﻜـﺮد؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﺳﺎل 1338، ﻗﺎﻧﻮن دادﮔﺎه ﻫﺎي اﻃﻔﺎل را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻴـﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﺮم و ﻣﺠـﺎزات ﺑـﺎ اﻧﺘﻘـﺎد ﻣﻮاﺟـﻪ ﺷـﺪ. ﭘـﺲ از ﭘﻴـﺮوزي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﺴﺘﺮده اي در ﺣﻘـﻮق ﻛﻴﻔـﺮي ﻛﺸـﻮر اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪ و ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي اﻃﻔﺎل ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻲ ﻧﺼﻴﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪ. ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠـﺎزات اﺳـﻼﻣﻲ ﻛـﻪ ﺳـﺎل ﻫـﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻛﺸﻮر اﺟﺮا ﻣﻲﺷـﻮد ، ﻓﺮﺻـﺘﻲ را اﻳﺠـﺎد ﻛـﺮد ﺗـﺎ اﺑﻬﺎﻣـﺎت و  اﺷﻜﺎﻻت آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺣﻘﻮﻗﺪان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻣﻌﺎﻳﺐ آن ﻋﻴﺎن ﺷـﻮد. درﺑـﺎرة ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ  ﻛﻴﻔﺮي اﻃﻔﺎل ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺪﻫﺎي ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﺘﻮﺟـﻪ آن ﺷـﺪ.با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تغییراتی در مقررات مربوط به مسئولیت کیفری اطفال پدید آمده است مثلاً در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ، ﻋﺪم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ، وﻟـﻲ  در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل در ﻣﻮاردي ﺑﺮاي آﻧﺎن ﺗﻌﺰﻳﺮ وﺿﻊ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻲ ﻓﻘﺪان ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔـﺮي اﻳـﻦ اﻓـﺮاد  اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺑﺎرة اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ، ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻲ از ﺟﻬﺖ ﻣﺠﺎزات ﺑﺎ اﻓـﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل وﺟﻮد ﻧﺪارد و رﺷﺪ ﻛﻴﻔﺮي ﻧﻴﺰ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﺮ، ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. سوالی که مطرح و از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ اﺳﺖ ، به این نکته اشاره دارد ﻛﻪ ، آیا در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺷﻜﺎﻻت از منظر حقوق بین المللی  ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه است ؟ وآیا ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬارﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ اﻳـﻦ اﺷـﻜﺎﻻت ﮔـﺎم ﻫـﺎي ﻣﻔﻴـﺪي ﺑﺮداﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ؟آیا در ﺗـﺪوﻳﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺠـﺎزات اﺳﻼﻣﻲ مصوب سال 1392  ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﺳﻴﺐﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓـﻊ آن اﻗـﺪام  ﺷــﻮد. هدف از پیشنهاد تحقیق ﭘــﻴﺶ رو در ﻣﻘــﺎم ﺗﺒﻴــﻴﻦ ﺑنوآوری های ﻗــﺎﻧﻮن ﻣﺠــﺎزات اﺳــﻼﻣﻲ  از منظر حقوق بین الملل  اﺳﺖ.

فهرست مطالب

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…