مدیریت دانش، خلاقیت و یادگیری سازمانی

ریال800,000

عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش بر روی خلاقیت و یادگیری سازمانی

هفت عامل کلیدی  مشترک موفقیت مدیریت دانش  با عوامل کلیدی موفقیت خلاقیت و یادگیری سازمانی

تعداد صفحات: 125 صفحه

فرمت فایل:Word , Pdf

توضیحات

تا کنون عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش توسط محققین در سازمان ها و در شرایط متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته ، اما در این پایان نامه سعی شده است از بین عوامل متعدد موفقیت مدیریت دانش ، عواملی تعیین گردد که باعث افزایش تواماً خلاقیت سازمانی و یادگیری سازمانی شوند . با توجه به موضوع تحقیق ، بررسی تاثیر تمامی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش بر روی خلاقیت و یادگیری سازمانی کاری بس دشوار و زمان بر می باشد که با مطالعه و بررسی تحقیقات مختلف ، از بین تعداد زیادی از عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش ، هفت عامل که با عوامل کلیدی موفقیت خلاقیت و یادگیری سازمانی مشترک می باشند را به عنوان متغییرهای مستقل تحقیق انتخاب کرده و تاثیر آنها را بر افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی به عنوان متغییر های وابسته تحقیق بررسی شده است .پس از تعیین و تائید شاخص های مرتبط با متغیرهای مستقل و وابسته توسط خبرگان ، پرسشنامه تهیه شده در نمونه آماری توزیع گردید . با انجام تحلیل آماری بر روی داده های جمع آوری شده ، مشخص گردید هنگامی که رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته بصورت تک تک و بدون تعامل و ارتباط عوامل با یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرد ، تمامی هفت عامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش تاثیر مثبتی بر خلاقیت سازمانی و یادگیری سازمانی دارند ؛ اما هنگامی که تعامل و ارتباط عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش با یکدیگر ، و تاثیر تواماً متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار می گیرد ، تنها دو عامل استراتژی ها و سیاست های دانش محور و مدیریت منابع انسانی باعث افزایش تواماً خلاقیت سازمانی و یادگیری سازمانی می شوند .