مباحث دارویی ابن سینا در قانون فی الطب

ریال2,000,000

واژگان و اصطلاحات پزشکی ابن سینا در کتاب دوم قانون فی الطب

تدابیر داروسازی، مزاج مفردات دارویی و داروهای گیاهی، معدنی و حیوانی در قانون فی الطب

توضیحات

کتاب دوم قانون که در آن ادویه مفرده (داروهای تکی) معرفی شده اند، بطوریکه، ابتدا طی گفتارهایی مزاج داروهای مفرده، شناسایی قوای مزاج داروها، اقسام مزه داروها،شناسایی اعمال داروهای ساده و صفات داروها (تقسیم بندی داروها در 47 گروه) را توضیح می دهد و سپس مباحث دارویی، داروشناسی و داروسازی ابن سینا در کتاب دوم قانون فی الطب و تأثیر عوامل خارجی بر داروها، تأثیر زمان و نحوه برداشت دارو از طبیعت (گیاه و حیوان) و اثر داروها بر بیماری های مختلف اندام های بدن را بیان می دارد.در بخش اصلی کتاب دوم قانون، به ترتیب حروف ابجد بیش از 800 نوع فرآورده دارویی معرفی می شوند. این داروها، گیاهی، حیوانی و معدنی اند، بعضی هاشان بومی ایران نیستند و بعضی ها، هنوز برای محققین ناشناخته مانده اند. در این تک نگارها، ابتدا فرآورده مذکور از نظر شناسایی معرفی شده است، سپس مزاج و طبیعت آن فرآورده توضیح داده شده و آنگاه به خواص آن و تأثیری که بر بیماری های مختلف دارد، پرداخته شده است.

در این تحقیق ما بصورت توصیفی، کتاب دوم قانون ابن سینا را در سه فصل« تدابیرداروسازی-مزاج و مفردات داوهای گیاهی، معدنی و حیوانی» مورد مطالعه قرار داده­ایم و تقریباً به تمامی داروهای حیوانی، گیاهی و معدنی، با خواص و موارد به کاربردن آنها اشاره نموده ­ایم.

فهرست مطالب