عوامل موثر در موفقیت و فروش محصول جدید

ریال1,000,000

عوامل موثر در معرفی  و موفقیت محصول جدید در بازار هدف

شناخت  عوامل حياتي در موفقيت و معرفي محصول جديد به بازار در صنايع لبنيات

تعداد صفحات: 105 صفحه

فرمت فایل : Word , Pdf

توضیحات

در اقتصاد مبتني بر دانش امروز، مزيت رقابتي، به طور فزاينده‏اي در تسهيل روندهاي اطلاعاتي انجام كار يافت مي‏شود تا در دسترسي به منابع و بازارهاي خاص. پس دانش و سرمايه فكري به عنوان مبناي اوليه دستيابي به شايستگيهاي اصلي و راهبردي براي عملكرد برتر مطرح مي‏شوند.  ‌با سرعت‌ يافتن‌ دگرگونيها در شيوه‌هاي‌ استفاده‌ از ابزارها و فنون، منابع‌ انرژي‌ و افزايش‌ ميزان‌ سرمايه‌گذاري‌ در سده‌هاي‌ اخير، تنوعي‌ فزاينده‌ در ساختار بازارها پديدار گشته‌ و با همين‌ تنوع‌ و همچنين‌ گسترش‌ دامنه‌ انتخاب‌ «اين‌ يا آن» براي‌ مشتري، شرايطي‌ نو پديد آمده‌ است. اما سطح‌ پيشرفتهاي‌ مزبور با سطح‌ رشد خواسته‌هاي‌ مشتري‌ همراه‌ نبوده‌ است. بايد گفت‌ كه‌ با گشوده‌ شدن‌ دريچه‌هاي‌ تازه‌ به‌ روي‌ روشهاي‌ تفكر و شيوه‌هاي‌ پژوهش، ضريب‌ بالايي‌ از تخصصي‌ شدن‌ پديد آمده‌ است. تخصص‌ در قرون‌ جديد، ابزارهاي‌ جديد آفريده‌ و ابزارهاي‌ جديد شرايط‌ تازه‌اي‌ پديد آورده‌ است به عقيده اليس و سيمانس،(Ellis and Simans,1987) براي ايجادنگرش مثبت در مخاطبان نسبت به  محصولات لبني، فعاليتهاي ترفيعي بايد بتواند در مخاطبان ايجاد آگاهي كند، در آنها علاقه و تمايل به وجود آورد و آنها را به خريد اين محصولات سوق دهد . لذا براي مصرف كنندگاني كه در هر يك از اين موقعيتها قرار دارند بايد روشهاي ارتباطي متناسب با آن موقعيت به كار گرفته شود. با توجه به اينكه بازاريابي محصولات لبني در مقايسه با محصولات ديگر پيچيدگيها و مشكلات بيشتري داردكه بخش عمده اي از اين پيچيدگيها به ويژگيهاي سه گانه فساد پذيري، فصلي بودن وحجيم بودن بر مي گردد، مطالعه حاضر با استفاده از روش تصميم گيري چندمعياره به دنبال پاسخ به اين سؤال است كه براي ايجاد نگرش مثبت در مخاطبان نسبت به  محصولات لبني، از كدام يك از روشهاي ترفيعي بايد استفاده كرد؟ به عبارت ديگر « آميخته ترفيع مناسب براي محصولات لبني كدام است؟» در اين پژوهش نيز سؤال آغازين و مساله تحقيق اين است كه اساساً چه عواملي بر موفقيت در معرفي محصولات جديد در بازار در صنايع لبنيات تاثير گذار هستند ؟

نظر به اهميت بازار محصولات غذايي به طور عام و بازار محصولات لبنيات به طور خاص ، شناسايي و مطالعه عوامل و فاكتورهايي كه در موفقيت معرفي محصول جديد به بازار تأثيد دارند ، بسيار مهم و ضروري تلقي مي شود .لذا انجام هرگونه پژوهش كه بتواند ما را باشيوه هاي مطلوب معرفي اين گونه محصولات آشنا سازد از اولويت برخوردار خواهد بود .علاوه بر اين اهميت و ضرورت اين تحقيق از آنجا ناشي مي شود كه به بررسي هاي بعمل آمده مشخص شد كه در زمينه عوامل موثر بر معرفي محصولات لبني جديد به بازار ، تحقيقات معدود و اندكي در كشورمان انجام شده است و شايد بتوان تحقيق اخير را از جمله نخستين پژوهشها در اين زمينه قلمداد نمود .از سويي ديگر اهميت و ضرورت اين پژوهش از آنجا ناشي مي شود كه نتايج و يافته هاي آن مي تواند برنامه ريزان ،مديران فروش و بازاريان را در عرصه فروش اين محصولات لبني كمك نمايد .همچنین با توجه به مطالب پيشگفته بررسي روشهاي ترفيع و تعيين مؤثرترين روش ترفيع از جنبة تأثير آن در نگرش مخاطبان (شناخت، احساس و رفتار ) است .شناخت اين روشها مديران و برنامه ريزان شركت را در امر برنامه ريزي و سياست گذاريهاي بازاريابي به طور مؤثر و اثربخش هدايت مي نمايد.از سويي ديگر اهميت اين پژوهش را مي توان بواسطه كمك به محققان و پژوهشگران تلقي نمود كه قصد دارند درآينده به موضوعات مشابه با پژوهش حاضر بپردازند. هدف كلي اين پژوهش  شناخت  عوامل حياتي در موفقيت و معرفي محصول جديد به بازار در صنايع لبنيات

  1. شناخت  رابطه بين نام تجاري محصول و موفقيت محصول
  2. شناخت اهميت كيفيت محصول معرفي شده به بازاردر موفقيت محصول
  3. شناخت اهميت شيوه توزيع محصول معرفي شده به بازاردرموفقيت محصول
  4. شناخت اهميت قيمت محصول معرفي شده به بازار در موفقيت محصول
  5. شناخت اهميت نوع بسته بندي محصول معرفي شده به بازاردر موفقيت محصول
  6. شناخت اهميت وجود محصول مشابه و رقيب در بازار در موفقيت محصول
  7. شناخت اهميت زمان معرفي محصول جديد به بازاردر موفقيت محصول
  8. شناخت اهميت ميزان تبليغات صورت گرفته از محصول جديد در موفقيت محصول

فهرست مطالب

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…