عوامل موثر بر توانمندسازي كاركنان

ریال500,000

عوامل موثر بر افزایش کیفیت و توانمندسازی کارکنان

توانمندسازی کارکنان و تکنیکهای موثر بر افزایش بهره وری کارکنان

تعدا صفحات: 80

فرمت فایل: Word – Pdf

توضیحات

توانمندسازی کارکنان یکی از تکنیکهای موثر برای افزایش بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت و تواناییهای فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است. توانمندسازی فرایندی است که در آن از طریق توسعه و گسترش نفوذ و قابلیت افراد و تیمها به بهبود و بهسازی مستمر عملکرد کمک می شود. به عبارت دیگر توانمندسازی یک راهبرد توسعه و شکوفایی سازمانی است.هدف اصلی تحقیق بررسی عوامل مؤثر برافزایش توانمندسازی کارکنان کارکنان  می‌باشد. روش مورداستفاده توصیفی از  نوع همبستگی است. بر طبق فرمول کوکران از 42 نفر جامعه آماری 15 نفر به‌عنوان نمونه آماری از طریق روش تصادفی انتخاب گردیدند. سطح روایی متغیر از طریق آلفای کرونباخ تأیید شده است. نتایج حاصل از آزمون پیرسون نشان می‌دهد که بین متغیرهای مشارکت گروهی با ضریب همبستگی (554/0)، خوشایند سازی محیطی (789/0)، رضایت شغلی (550/0)، امنیت شغلی (879/0)، مهارت شغلی (829/0)، اعتماد اجتماعی (843/0) با متغیر توانمندسازی رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود داشته و بین متغیر آموزش با توانمندسازی معنی‌دار نبوده است.