عوامل ترفیع و معرفی محصولات در بازار

ریال800,000

شناسایی عوامل موفقیت در ترفیع و معرفی محصولات جدید به بازار

به كارگيري تركيب مناسب از آميخته ترفيع براي محصولات لبني

تعداد صفحات: 110 صفحه

فرمت فایل: Word , Pdf

توضیحات

مخاطبان نسبت به محصولات لبني ممكن است در يكي از مراحل سه گانه شناخت، احساس يا رفتار باشند. هدف اين تحقيق شناسايي عوامل حياتي موفقيت معرفي محصول جديد به بازار و بازاریابی مناسب  در صنايع لبنيات  می باشد، از ميان 20 ابزار ترفيعي متناسب با محصولات لبني كه به عنوان پرسش انتخاب شدند نظرخواهي از گروه هاي مختلف مشتریان ، توزیع کنندگان و واسطه های بازاریابی  در كارخانه شير پگاه خوزستان  در سال1390 ، توسط  پرسشنامه  خود ساخته محقق صورت گرفت نتایج حاصله از  تحلیل یافته ها که  با روش  آزمون خی دو و همبستگی پیرسون ، آمار توصیفی ، استنباطی با استفاده از نرم افزار Spss براي جمع بندي انجام پذیرفته است  برای دستیابی به تشخیص معادله حاکم بر رابطه بین دومتغیر عوامل حیاتی بازاریابی و معرفی محصول جدید در شرکت پگاه خوزستان  که به عنوان مطالعه موردي در نظر گرفته شده است. جمعیت آماري مورد بررسی 100نفر از بین  توزیع کنندگان و مشتریان  شرکت پگاه خوزستان واقع در شهرستان شوش  انتخاب شده اند. نتایج حاصله نشان می دهد موثرترین روش  ترفيع جهت ايجاد آگاهي، علاقه ، تمايل و نگرش مثبت در مخاطبان نسبت به محصولات لبني،تبليغات در زمان و مکان مناسب  و مؤثرترين روش ترفيع جهت سوق دادن مصرف كنندگان بالقوه به خريد محصولات لبني این شرکت ، معرفی مناسب ،  بسته بندی و کیفیت محصول  جهت رقابت با رقبای داخلی و خارجی  دانسته شد.

فهرست مطالب