تاثیر رضایت و صميمیت زناشويي

ریال500,000

بررسی ميزان ابعاد صميمیت زناشويي در طلاق يا تداوم زندگي

مقايسه میزان صميميت زناشويي، بين زوجين طلاق گرفته با زوج هايي كه با هم زندگي مي كنند .

تعداد صفحات :95 صفحه 

فرمت فایل: Word , Pdf 

توضیحات

مسأله اصلي پژوهش حاضر ميزان ابعاد صميت زناشويي در طلاق يا تداوم زندگي است و جامعه ي آماري در يان پژوهش شامل 100 نفر از زنان و مردان متأهلي مي باشد كه تعداد 50 نفراز  آنها زوج موق و 50 نفر از آنها زوجهايي هستند كه در ادامه ي راه زندگي سر گشته اند و از ادامه ي زناشويي ناتوان گشته اند . ابزار اندازه گيري كه دراين  پژوهش  به كار رفته است شامل يك پرسشنامه IPAIR ( ارزيابي شخصي از صميميت در روابط با( شيفروآلسون ) كه به صورت تصادفي بين 100 زوج اجرا شده است . طرح پژوهشي از نوع مقايسه اي است . از مهم ترين شيوه هاي آماري كه درتجزيه اين داده ها به كار رفته است روش آمار توصيفي و استنباطي است تعداد فرضيه هاي اين تحقيق يك فرضيه ي اصلي

  • مقايسه ي ايجاد صميميت زناشويي در بين زوجين طلاق گرفته با زوج هايي كه با هم زندگي مي كنند .
فهرست مطالب

personal  Assessment  intimacyin  Rrlationships .

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…