روش تدريس دانش آموز محور معلم و پيشرفت تحصيلي

روشهاي تدریس معلم محور يا دانش آموز محورم معلم

بررسي تأثير روش تدريس معلم و دانش آموز محور در پيشرفت تحصيلي

 

توضیحات

در روشهاي معلم محور يا دانش آموز محورم معلم علاوه بر داشتن محتواي غير علمي ، بايد از فنون و مهارتهاي آموزشي آگاه باشد . او بايد هدف هاي آموزش و پرورش را بشناسد و با اين شناخت به فعاليت هاي آموزشي جهت دهد و با استفاده . از امكانات و تجهيزات موجود روش تدريس خود را انتخاب كند و با روشهاي صحيح كلاس فنون كلاسداري كاملاً آشنا باشد تا بتواند شرايط مطلوب يادگيري را براي دانش آموزان فراهم كند و پيشرفت تحصيل را در آنان افزايش دهد ، تدريس معلم بايد براساس نياز ، علاقه ، توانايي هاي ذهني شاگردان تنظيم شود و به اين معناست كه فعاليت و كار مدرسه بايد مورد علاقه و دلخواه شاگردان باشد ، ساخت ذهني ، هوش و تجربه علمي شاگردان موضوع ديگري است كه در روش هاي تدريس فعال به آن اهميت داد ه مي شود ، و از ضرورت هاي روش تدريس فعال اين است كه معلم بايد به شاگردان فرصت دهد تا دانش خود را خودشان بسازند و نقش معلم درفرايند تدريس سخنراني كرده ، انتقال حقايق علمي و انباشتن آن در ذهن شاگردان نيست بلكه او زمينه تجربه را مهيا مي سازد و با ارتباطي موثر شاگردان را به درس علاقه مند مي كند ، علاوه بر اين با فعاليت هاي طرا مي شود . موجب تحقيق هدفهاي آموزشي مي شود و با روش منظم به ارزيابي كارايي تدريس خود و پيشرفت تحصيل شاگردان مي پردازد پس در روشهاي تدريس فعال به ويژگيهاي گوناگون حافظه به ياد بسپاري هم اهميت فراوان داده شده كه ابعاد دانش ، عبارتي و نگرشي از اولويت هايي هستند كه حائز اهميت اند زيرا اهداف آموز از سه حيطه ياد شده خارج نيست .

فهرست مطالب