رضايت مشتري از كيفيت خدمات پس از فروش

ریال500,000

بررسی تاثیر خدمات پس از فروش بررضایت مندی مشتریان

 نقش استراتژيك كيفيت خدمات پس از فروش بر رضایت مندی مشتریان

تعداد صفحات: 74 صفحه

فرمت فایل : Word , Pdf

توضیحات

رضايت مشتريان از كيفيت خدمات پس از فروش نقش استراتژيك بسيار مهمي در موفقيت و سودآوري شركتها ايفا مي كند. به دليل اهميت اين موضوع همواره اين سؤال مطرح است كه چگونه مي توان ميزان رضايت از كيفيت اين خدمات را در شركت هاي مختلف مورد ارزيابي قرار داد. در اين راستا براي انجام اين پژوهش با مطالعه ادبيات موجود و راهنمايي استادان و استفاده از تجربه هاي خبرگان شركت، عوامل كيفيت خدمات پس از فروش شركت (وضعيت ارتباطي شركت با كاربران، نحوه پاسخ گويي تيم پشتيباني، ميزان كارايي عوامل فني شركت، سطح عملكرد محصولات شركت، قابليت دسترسي به خدمات شركت) شناسايي شد . در مرحله ي بعد براي ارزيابي ارتباط اين مؤلفهها با ميزان رضايت كاربران از خدمات پس از فروش شركت ، بر مبناي فرضيه ها و مدل پژوهش پرسشنامه اي تهيه شده است و روايي و پايايي آن به تأييد رسيد . نتايج پس از جمع آوري اطلاعات و انجام تحليلهاي آماري مورد نياز بيانگر آن است كه بين مؤلفه هاي گفته شده با رضايت كاربران از خدمات پس از فروش شركتهای انفورماتیک   رابطه معناداري وجود دارد. همچنين درانتها پيشنهادهايي براي پژوهش هاي آتي ارايه شده است.

فهرست مطالب