راهکار بازاریابی محصولات لبنیاتی

ریال800,000

راهکار های مناسب  در بازاریابی محصولات لبنیاتی

بازاريابي و فروش محصولات لبني در مقايسه با محصولات ديگر

تعداد صفحات: 112 صفحه

فرمت فایل: Word , Pdf

توضیحات

بازاريابي نوين چيزي فراتر از توليد محصولات خوب، قيمتگذاري مناسب و سهولت دسترسي به مصرف كنندگان كالاست . ترفيع يكي از عناصر آميخته بازاريابي است كه از طريق آن شركت با مصرف كننده ارتباط برقرار مي كند و از طريق تبليغات، پيشبرد فروش، فروش شخصي و روابط عمومي او را به خريد محصول تشويق مي كند. بازاريابي و فروش محصولات لبني در مقايسه با محصولات ديگر ، پيچيدگي ها و مشكلات بيشتري دارد. به كارگيري تركيب مناسب از آميخته ترفيع براي محصولات لبني مي تواند تمايل به خريد را در مشتري ايجاد كند. انتخاب روشهاي مناسب ارتباطي با توجه به موقعيت مخاطبان در بازار هدف صورت مي گيرد . مخاطبان نسبت به محصولات لبني ممكن است در يكي از مراحل سه گانه شناخت، احساس يا رفتار باشند. هدف اين تحقيق بررسي عناصر آميخته ترفيع و تعيين مؤثرترين عناصر ترفيع از جنبه تأثير آن در ايجاد نگرش مثبت در مخاطبان نسبت به محصولات لبني با استفاده از روش AHP است. از ميان 16 ابزار ترفيعي متناسب با محصولات لبني – كه به عنوان گزينه انتخاب شد ند – با نظرخواهي از گروه هاي مختلف در كارخانه شير پ ، مؤثرترين روش ترفيع جهت ايجاد آگاهي، علاقه ، تمايل و نگرش مثبت در مخاطبان نسبت به محصولات لبني، تبليغات تلويزيوني و مؤثرترين روش ترفيع جهت سوق دادن مصرف كنندگان بالقوه به خريد محصولات لبني، فروش حضوري دانسته شد.

فهرست مطالب