رابطه حمایت اجتماعی با شادی و شادمانی

ریال500,000

رابطه حمایت اجتماعی با شادمانی و  شادی دانشجویان

ابزارهاي تحقيق پرسشنامه حمايت اجتماعي فيليپس و شادماني فوردايس مي باشد

تعداد صفحات : 60 صفحه

فرمت فایل: Word , Pdf

 

توضیحات

هدف از اين پژوهش بررسي رابطه حمايت اجتماعي با شادماني دانشجويان است.فرضيه تحقيق: بين حمايت اجتماعي و شادماني دانشجويان دختر رابطه وجود دارد. روش نمونه گيري به صورت تصادفي مي باشد به اين صورت كه از ميان دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور  100 نفربه صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزارهاي بكار گرفته شده در اين تحقيق پرسشنامه حمايت اجتماعي فيليپس و شادماني فوردايس مي باشد. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش آماري ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است.

فهرست مطالب

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…