حفاظت از محیط زیست در مخاصمات

ریال1,000,000

حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه

قوانین و معاهدات بین المللی، روش   حفظ از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه

تعداد صفحات:140 صفحه

فرمت فایل: Word , Pdf

توضیحات

 

حقوق محیط زیست رشته‌ای از حقوق است که با حفاظت و حمایت از محیط زیست مرتبط است و در برگیرنده اقدامات پیشگیرانه به همراه اقداماتی برای ایجاد مسئولیت و پاک سازی حوادثی است که به محیط زیست آسیب و خسارت می‌زند. حقوق مخاصمات مسلحانه با‌ قبول‌ واقعيت‌ جـنگ بـه کـاهش آلام انسان‌ها مي‌انديشد و به‌ محدود کردن آثار ناشي از جنگ مي‌پردازد،لکن رفتار‌ قدرت‌هاي استعماري افق روشني را در حفظ و رعـايت حقوق بشردوستانه نشان نمي‌دهد.فرهنگ‌سازي و تکيه بر ارزش‌هاي انساني‌ و‌ ديني‌ اميد به آينده را در انـسان‌ها زنده مي‌کند. این تحقیق با هدف  ،شناخت راهکارهای  حفاظت از محیط محیط زیست در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه حقوق بین الملل  را، به صورت توصیفی و با استفاده از‌ منابع معتبر در فقه اسلامی و حقوق بین الملل  مانند اسناد و مدارک کتابخانه‌اي‌ مورد مطالعه قرار داده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد، منابع اسلامي سرشار از دسـتوراتي در خصوص آغاز نکردن جنگ،رعايت‌ حقوق بشر و حفاظت از محيط زيست مي‌باشد. همچنین جامعه بین المللی، در این خصوص «به صرف ابراز نگرانی اکتفا ننموده» و اقدامات در خور توجهی را صورت داده است که شاخص ترین آنها، به طور خاص به موضوع حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه می پردازد و با تدوین قواعد،معاهدات و تصویب قوانین در حقوق بین الملل، به ارائهراهکارهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات به استوارتر کردن چهارچوب های محدود کننده حقوق مخاصمات مسلحانه پرداخته است تا از این طریق به کاهش آسیب های زیست محیطی  ناشی از جنگ کمک نماید.

فهرست مطالب