توسعه پايدار شهري با تأكيد بر ملاحظات كالبدي

ریال300,000

ويژگيها و جايگاه توسعه پايدار شهري

توسعه  پايداري شهري و نحوه استفاده از ابزارهاي برنامه ريزي شهري براي تأمين آن

تعداد صفحات 30 صفحه

فرمت فایل : Word

توضیحات

يكي از اركان اساسي توسعه پايدار ، اسكان پايدار است و توسعه شهري پايدار را در همين چارچوب مي توان مطرح نمود. به نظر مي رسد مفهوم توسعه شهري پايدار( به طور خاص) و پي بردن به نقش برنامه ريزي شهري در ارتباط با آن ، مستلزم توجه به اصول و اركان توسعه پايدار (به طور عام) مي باشد. هدف از اين نوشتار ابدا طرح و جمع بندي تعاريف توسعه پايدار و مشخص كردن ويژگيها و جايگاه توسعه پايدار شهري و آنگاه دستيابي مقدماتي به مفاهيم و اصول كلي آن است. به مقوله پايداري شهري و نحوه استفاده از ابزارهاي برنامه ريزي شهري براي تأمين آن نيز در اين مقاله اشاره گرديده و در پايان ضمن توجه به اصول مصوب دستور كار21 ، بيانيه «ريو» ، نظرات موجود و همچنين واقعيت ها و معضلات زيست محيطي: حاصل از شهرنشيني؛ملاحظات كلي در جهت برنامه ريزي براي توسعه پايدار شهري(با تأكيد بر ملاحظات كالبدي) به صورت پيشنهادي ارائه شده است.

 

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…