تحليل هزينه و فايده بيمه اختياري در مشاغل آزاد

ریال800,000

تحليل هزينه- فايده بيمه اختياري  مشاغل آزاد

تحليل هزينه- فايده بيمه اختياري و حرف  مشاغل آزاد  در سازمان تامين اجتماعي

تعداد صفحات: 155 صفحه

فرمت فایل: Word – Pdf

توضیحات

هدف اين طرح پژوهشي تحليل هزينه- فايده بيمه اختياري و حرف و مشاغل آزاد در سازمان تامين اجتماعي بود. كه شناخت وضعيت موجود بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران اختياري و حرف و مشاغل آزاد و همچنين ميزان دريافتي و پرداختي بيمه‌شدگان اختياري و حرف و مشاغل آزاد از اهداف تحقيق مورد نظر است. گردآوري داده‌ها در اين پژوهش با استفاده از تكنيك‌هاي نمونه‌گيري، از جامعه آماري، نمونه‌گيري شده است، ميزان حجم نمونه از جامعه بيمه‌شدگان اختياري و حرف و مشاغل آزاد نيز هر كدام به ترتيب 342 و 376 نفر است كه اين رقم با توجه به فرمول‌هاي آماري مورد اشاره استخراج شده است. ميزان حجم نمونه از جامعه مستمري‌بگيران اختياري و حرف و مشاغل آزاد نيز هر كدام به ترتيب مذكور مي‌باشد. نتايج نشان مي‌دهد كه: سازمان تامين اجتماعي در بخش‌هاي بيمه‌هاي اختياري و حرف و مشاغل آزاد خود، همانند بخش‌هاي ديگر؛ براساس قراردادهاي بيمه‌اي، مبالغي را به عنوان ورودي (يا حق ‌بيمه) دريافت مي‌كند و مبالغي را به عنوان خروجي (يا مستمري) مي‌پردازد. بروز هرگونه اختلال در سطوح ورودي‌ها و خروجي‌هاي صندوق به از دست رفتن تعادل يا تناسب في‌مابين و در نهايت، پايداري صندوق منجر مي‌شود، و چنانچه در اين ميان هدف خودكفايي صندوق نيز مورد نظر باشد، به تعيين اين هدف نيز محقق نمي‌شود.

فهرست مطالب