تاثیر کشت و صنعت هفت تپه بر رشد و توسعه پایدار

ریال500,000

تاثیر صنایع هفت تپه بر رشد و توسعه پایدار روستایی شوش

شناخت تاثير صنايع کشت وصنعت هفت تپه بر ايجاد اشتغال پايدار در بخش غير كشاورزي شوش

تعداد صفحات : 39 صفحه

فرمت فایل : Word , Pdf 

توضیحات

فعالیت شهرک سازی با هدف استقرار سازمان دهی شده صنایع و باتوجه به مزیتهای نسبی مناطق در چا ر چوب راهبردها و سیاستهای توسعه صنعتی انجام میشود که برای هر منطقه از جمله منطقه خوزستان در دوران تحول و نوسازی نهادها و بنیادهای اقتصادی اهمیت و جایگاه خاصی دارد که نقش و عملکرد این شرکت ها در بهبود وضعیت اقتصادی منطقه و روستاهای اطراف آن  روز به روز نمایان تر میشود .اهمیت ایجاد توسعه پایدار اقتصادی در کشورهای در حال توسعه , به ویژه ایران و همچنین برآورد رشد جمعیت شهری و روستایی در اکثر نقاط کشور همرا با ساختار درآمدی کم و متوسط , ایجاد اشتغال , زیرساختهای عمرانی , آموزش , بهداشت , خدمات اجتماعی و مهار آلودگی به مثابه مانع بزرگی بر سر راه توسعه پایدار اقتصادی می باشد . بنگاههای کوچک ومتوسط فعال در بخش های تولید و خدمات و تجارت اکثر مشاغل را ایجاد خواهند کرد اگر این بنگاهها و صنایع در شهرکت های صنعتی مستقر گردند از امکانات و خدمات زیر بنایی این شهرکها به خوبی استفاده کرده و می توانند از زیر ساختهای عمومی و مشترک , صرفه جویی در ساخت و ساز و تسهیلات و تاسیسات مشترک بهره مند شوند و به نیروی کار ماهر نزدیک به شهرک های صنعتی تسهیلات آموزشی و پژوهشی و سایر عوامل مهم تاثیرگذار نیز دسترسی خواهند یافت . از آنجا کهبحث عمده بخش دولتی و خصوصی تسهیل امور مربوط به احداث و نگه داری آن دسته از شهرک های صنعتی است که در سطح جهانی و منطقه ای بتوانند رقابت کنند داشتن توانایی رقابت در بازارهای منطقه ای و ملی و حتی بین المللی پیش نیازی مهم برای ایجاد توسعه پایدار اقتصادی است . پرداختن به طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی به عنوان بزرگترین طرح کشاورزی – صنعتی جهان بدون اشاره به پاره‌ای موارد کلیدی تاثیر اقتصادی – اجتماعی آن بر شهرها و روستاه های اطراف خود  امکان پذیر نمی‌باشد البته هر چند کوتاه کردن این مهم بسیار دشوار است ولی به هر حال به ناچار گزیده‌ای از داده‌های کلیدی ایفاد می‌گردد .

سوالات تحقیق :

  1. آیا شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بررشد اقتصادی روستاهای اطراف شوش موثر است ؟
  2. آیا رشد صنایع جانبی در شرکت کشت نیشکر هفت تپه می تواند مشاغل غیر کشاورزی در روستاهای اطراف خود را افزایش دهد ؟
  3. آیا شرکت کشت نیشکر هفت تپه توانسته است بر بهبود عوامل اجتماعی و فرهنگی روستاهای اطراف شهرستان شوش تاثیر گذار باشد؟

فهرست مطالب