تاثیر پروتکل سرما دهی کیسه یخ بر مچ دست ورزشکاران

ریال1,200,000

 تاثیر پروتکل کوتاه مدت سرمادهی موضعی با کیسه یخ بر حس وضعیت  مفصل 

بررسی میزان تاثیر یک پروتکل کوتاه مدت سرمادهی موضعی(کیسه یخ) بر حس وضعیت  مفصل مچ دست

تعداد صفحات : 120 صفحه

فرمت فایل :  Word , Pdf

توضیحات

تنيس روي ميز نه تنها ورزش محبوب همه افراد جامعه در سراسر دنيا است بلکه درحال حاضر ، یکی از محبوبترین ورزش ها در جامعه و مدارس کشور است.زیرا اگر میز آن فراهم باشد، تهیه وسایل موردنیاز دیگر مثل توپ و راکت ، به راحتی  امکان پذیر است ودر هرسنی میتوان به این ورزش پرداخت.برای تنیس روی میز، محدودیت مکانی وجود ندارد.در پارک هاو فضاهای روباز و بسته و حتی پارکینگ ها و زیرزمین  منازل نیز میتوان به این رشته پرداخت.یکی دیگر از محاسن این ورزش ، کم آسیب بودن آن برای ورزشکاران است. اگر بدن آمادگی الزم را داشته باشد، آسیب  دیدگی نیز پیش نخواهد آمد.تنیس روی میز یکی از پرتحرک ترین ورزشهاست.سرعت توپ در این ورزش گاهی به180 کیلومتر برساعت میرسد.شرط یک بازی خوب، داشتن تحرک، سرعت عمل وعکس العمل ،دیدقوی و بدن آماده است.ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از آﺳﻴﺐ ﻫﺎ در ﺗﻨﻴﺲ روي ﻣﻴﺰ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻢ، ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ و در ﺣﺮﻛﺎت ﺳﺮﻳﻊ ﺑـﻮﻳﮋه در ﺿﺮﺑﺎت ﻓﻮرﻫﻨﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﻨﺪ. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻋﻀﻼت ﭼﺮﺧﺎﻧﻨﺪه ﻛﻒ دﺳﺖ و ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي ﺷﺎﻧﻪ، ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺎت اﺻﻠﻲ ﭼﻨﺪ وﺟﻬﻲ در ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺗﻨـﻴﺲ روي ﻣﻴـﺰ ﻣـﺰدوج ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و آﺳـﻴﺐ ﭘـﺬﻳﺮي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺎﻧﻪ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورﻧﺪ.در ورزش ﺗﻨـﻴﺲ روي ﻣﻴـﺰ، ﺗﻨـﻪ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻛﻠﻴﻪ ﺿﺮﺑﺎت ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﺎزﻳﻜﻦ اﺟﺮا ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ درﮔﻴـﺮ اﺳـﺖ. ﻫـﺮ ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﻛـﻪ داﻣﻨﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻀﻼت ﺗﻨﻪ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ ازاﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻴﺮو ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ آﺳـﻴﺐ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺿﺮﺑﺎت ﻣﺆﺛﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺮوﻳﺲ، ﻓﻠﻴـﭗ و ﺑـﻚ ﻫﻨـﺪ و دﻳﮕﺮ ﺿﺮﺑﺎت ﻣﭻﻫﺎي ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﺑﺎﻳﺪ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮي زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﭻ واﺣﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﭘﻴﭽﻴـﺪه اي اﺳﺖ. و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ در ﺻﻔﺤﻪ رﺷﺪ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴـﻪ   ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺳﺖ و اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﻨﺪ. ﻣﭻ دﺳﺖ و پا،از ﻋﻀﻼت ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردار هستند و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﭙﺴﻮلﻫﺎي ﻣﻔﺼﻠﻲ و ﻟﻴﮕﺎﻣﻨﺖ ﻫـﺎ ﻗـﺮاردارند. (ﺳـ ﺒﻮﺗﺎج 2007).ﺣﺲ ﻋﻤﻘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻳﺎ ﺣﺮﻛﺘﻲ اﺳﺖ  ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪهﻫﺎي ﺣﺴﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﻀﻠﻪ، ﺗﺎﻧﺪون، ﻣﻔﺼﻞ و ﺣﺘﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰي ﻓﺮﺳﺘﺎده  ﻣﻲﺷﻮد. ﺣﺲ ﻋﻤﻘﻲ در رﻓﻠﻜﺲ ﻋﻀﻼﻧﻲ، ﺛﺒﺎت دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ  ﻣﻔﺼﻞ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻋﺼﺒﻲ ﻋﻀﻼﻧﻲ  ﻧﻘﺶ دارد. ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺲ ﻋﻤﻘﻲ ﺷﻮد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻋﺪم ﺛﺒﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﮔﺸﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ  اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺮس ﺑﺮ ﻣﻔﺼﻞ، آن را ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮوز آﺳﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻟﻴﮕﺎﻣﺎﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺲ ﻋﻤﻘﻲ، ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز آﺳﻴﺐ ﻣﻔﺼﻞ درمچ دست تنیش کاران را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ  امروزه از سرما درمانی به طور گسترده برای جراحات حاد ورزشی و نیز توانبخشی ورزشکاران آسیب دیده استفاده می شود، اثرات سودمند این شیوه درمانی عبارتند از : کاهش جریان خون سطوح آسیب دیده( جهت کاهش تورم)، تسکین درد(عامل بی حس کننده و کاهش درد) و کاهش اسپاسم عضله و کاهش متابولیسم بافت. سوال اینست که آیا؛ استفاده کوتاه مدت از سرما دهی موضعی با کیسه یخ بر حس وضعیت  مفصل آسیب دیده  مچ دست تنیس کاران مصدوم  موثر میباشد؟ آیا استفاده از عامل سرمازا  و کاربرد طولانی مدت از سرما در دماهای پایین می تواند اثرات زیان آوری  بر آسیب مفصل مچ تنیس کاران  داشته باشد؟ آبا سرد کردن موضع آسیب دیده با یخ همراه با فشار باعث فلج گذاری اعصاب سطحی نوار مجاورمی شود؟ آیا ﺳﺮﻣﺎدﻫﻲ ﻣﭻ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺦ ﺑﺮ ﺣﺲ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻔﺼﻞ تاﺛﻴﺮي دارد؟

فهرست مطالب

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…