تاثیر مهاجرت روستائیان بر اقتصاد و شهرنشینی

ریال800,000

 تاثیر مهاجرت روستائیان بر فعالیتهای اقتصادی

 تاثیر مهاجرت روستائیان و عشایر بر فعالیتهای بازرگانی و اقتصادی شهرها

تعداد صفحات: 114 صفحه

فرمت فایل : Word , Pdf

توضیحات

مهاجرت يکي از شاخه هاي جمعيت شناسي مي باشد با توجه به اينکه نرخ رشد جمعيت در کشورهاي درحال توسعه بيشتر از کشورهاي توسعه يافته است، همچنين با توجه به اينکه هنوز بسياري از مسائل شديد اجتماعي جهان با مهاجرت ارتباط دارد عدم توجه به مهاجرت گسترده از روستا به شهرها  می تواند به مسائل اقتصادی از قبیل بیکاری بالای شهری و فقر منجر شود. نتایج تحقيقات گذشته  نشان ميدهد که مقدار نیروی کار فعال در بخش کشاورزی ، سرمایه و سطح سواد روستائیان اثر مثبت و سطح زیر کشت وماشین آلات اثر منفی روی بهره وری کشاورزی دارد. پژوهش حاضر  به بررسي تاثير  مهاجران  عشایر و روستائیان  بر مسائل اقتصادی و اجتماعی    مي پردازد . اين تحقيق از لحاظ هدف کاربردي و روش انجام آن توصيفي و تحليلي است. داده هاي مورد نياز تحقيق با استفاده از  روش هاي كتابخانه اي  ازخانوارهاي ساکن روستاها و مهاجران مقيم شهرها گردآوري شده است همچنین جهت جمع آوری اطلاعات از روش پرسشنامه خود ساخته محقق استفاده شد حجم نمونه آماری در این تحقیق 100 نفر نمونه آن روستائیان و عشایر که به تازگی به شهرستان مهاجرت نموده اند  تحلیل یافته های تحقیق توسط نرافزار SPss  بصورت تحلیل توصیفی و استنباطی و چند تحلیل فرضیات از ضریب آزمون پیرسون استفاده شده است یافته های تحقیق نشان می دهد از آنجا که انگیزه های اقتصادی از عوامل موثر بر مهاجرت روستائیان و عشایر نیروی کار از بخش کشاورزی می باشد سر مایه گذاری در این بخش، بالا بردن سطح سواد ،استفاده مناسب از ماشین آلات به منظور افزایش بهره وری کشاورزی می تواند باعث تعدیل مهاجرت به سمت شهرها شود.

فهرست مطالب