تاثیر فرهنگ سازماني بر رفتار كاركنان

ریال800,000

نقش  فرهنگ سازماني و تاثيرآن بر رفتار كاركنان

نقش  فرهنگ سازماني بر رضايت كاري ،علاقه ،وفاداري به سازمان و بالندگي كاركنان

تعداد صفحات: 100 صفحه

فرمت فایل: Word – Pdf

توضیحات

فرهنگ سازماني در قالب مجموعه اي از باورهاي مشتركي كه بر رفتار انسان به عنوان عامل حياتي بقاي سازمان اثر مي گذارد ،سرچشمه اي براي حركت و يا مانعي در راه پيشرفت سازمان ها به شمار مي آيد . اين پژوهش سعي دارد با مطالعه ويژگي هاي فرهنگ سازماني شامل جذابيت ،روش بودن ،سازگاري ،رسايي ابزار و اعتبار منبع ،تاثير هريك از آنها را روي رفتار كاركنان درمانگاه هفت تپه  مورد سنجش قرار دهد . در اين پژوهش پس از تاييد يايايي و روايي پرشنامه ،اطلاعات جامعه آماري (جمع آوري و از طريق آماره هاي توصيفي شامل توزيع فراواني و درصد و آماره هاي استنباطي آزمون   .آزمون كاي دو يك متغيره مورد آزمون قرار گرفتند . نتايج اين بررسي ضمن تائيد پنج فرض اصلي . نشان داد كه روشن بودن ،سازگاري ،رسايي ابزار ،اعتبار منبع و جذابيت پيام فرهنگ سازماني به ترتيب بيشتر ين تاثير را روي رفتار كاركنان خواهد داشت . در پايان تحقيق راهمكارهاي مناسب و اصلاحي بصورت پيشنهادات ارائه گرديد .

فهرست مطالب