تاثیر سیستم حسابداری بر تصمیم مدیران

ریال750,000

بررسی تاثیر سیستم های اطلاعات حسابداری برتصمیم گیری مدیران

عوامل مؤثر بر بهبود نظام تصميم‌گيري در سازمان، سيستم‌هاي اطلاعاتي  دقيق، صحيح و به هنگام

تعداد صفحات : 60 صفحه

فرمت فایل: Word , Pdf

توضیحات

امروزه در هر سازماني، بحث به‌كارگيري فناوري اطلاعات و سيستمهاي اطلاعاتي مطرح و همه جا از سودمندي يا ضرورت استفاده از رايانه سخن در ميان است. به همين سبب، مديران همواره در خصوص صرف هزينه يا سرمايه‌گذاري براي به‌كارگيري فناوري اطلاعات در سازمان خود با يك سؤال روبه رو هستند: «مرز سرمايه‌گذاري در فناوري كجاست؟» طبيعي است، فناوري به عنوان يك راه با صرفه تر در برابر روشهاي سنتي اهميت پيدا مي كند؛ به همين خاطر مديران بايد بدانند كاربرد سيستم فناوري اطلاعات در سازمان به چه ميزان مفيد و اثربخش است. به عبارت ديگر، فناوري اطلاعات بر شاخصهايي تأثير مي‌گذارد كه همگي از شروط اوليه موفقيت براي سازمانهاي امروزي به شمار مي‌روند. تعيين ميزان اين تحقق، از دغدغه‌هاي مهم تصميم‌گيرندگان سازماني است. در پژوهش حاضر به بررسي تأثير به‌كارگيري سيستم فناوري اطلاعات بر اثربخشي سازمان از ديدگاه كاربران اين سيستمها پرداخته شده است. از بين ابعاد سيستم فناوري اطلاعات، افزايش سرعت انجام كارها، افزايش دقت در انجام كارها، بازيابي به موقع اطلاعات، ذخيره سازي بيشتر اطلاعات و افزايش سرعت دسترسي به اطلاعات، انتخاب شده‌اند. در قالب جنبه‌هاي تحقيق، تأثير اين ابعاد بر اثربخشي سازمان كه ارائه خدمات مطلوب به ارباب رجوع تعريف شده، بررسي گرديده است.

فهرست مطالب