تاثيرات جهاني شدن بر توسعه تعاوني ها

ریال400,000

تاثيرات جهاني شدن بر توسعه تعاوني ها

 جهاني شدن و آزادسازي، مواجهه و رقابت تعاونيها

تعداد صفحات: 45 صفحه

فرمت فایل: Word, Pdf

توضیحات

هدف اصلي پروژه پرداختن به تاثيرات جهاني شدن بر توسعه تعاوني ها و واكنش هاي مناسبي است كه تعاوني ها بايستي براي بقايشان انجام دهند. اين براي تعاوني ها در كشورهاي كمتر توسعه يافته بسنده نيست كه تاكيد بيشتري بر حوزه هاي سنتي همانند فعاليت هاي اعتباري كوچك, مصرف كنندگان,كشاورزي و مسكن داشته باشند, بلكه بايستي تصميمات استراتژيكي جهت گسترش به مناطق جديدي از طرح هاي تجاري اتخاذ نمايند كه در عين حال كه رقابتي تر و ريسك پذيرتر هستند, اما منفعت بيشتري دربردارند. آنچه بسيار نگران كننده است دست اندازي غول هاي تجاري در حوزه هاي سنتي مانند اعتبارات است كه تصور مي شود منافع بيشتري براي تعاوني ها دارند. بنابر اين تعاوني ها ناگزير از ارزيابي مجدد مسايل خود در انواع مختلف تجاري به موازات محيط جديد تجاري مي باشند.

فهرست مطالب