بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و عزت نفس

ریال500,000

بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و عزت نفس در دانشجویان

میزان اعتياد به اينترنت و ويژگي هاي رفتاري، شخصيتي و جمعيتي كاربران بر حسب درجه عزت نفس

تعداد صفحات: 85 صفحه

فرمت فایل: Word , Pdf

توضیحات

اعتياد به اينترنت موضوع تازه و جالبي است كه در سال هاي اخير به عنوان اعتياد رفتار محور مورد توجه قرار گرفته است . هدف از انجام اين پژوهش بررسي میزان اعتياد به اينترنت و ويژگي هاي رفتاري، شخصيتي و جمعيتي كاربران بر حسب درجه عزت نفس  آنهاست. اين مطالعه به روش مقطعي بر روي  100 نفر از دانشجویان در سنين 37-18  انجام شده است. در اين مطالعه 2 پرسشنامه اندازه گيري درجه اعتياداینترنتی و  عزت نفس  مورد استفاده قرار گرفته است. است. پس از ثبت داده ها از نرم افزار  SPSS براي تحليل داده ها ، آمار توصیفی و استنباطی و روش نحليل همبستگي برای پی بردن به رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق  استفاده گرديد.  در اين بررسي  متغیرهای مربوط به اعتیاد اینترنتی، استفاده مفرط دارای بیشترین واریانس با65/18 درصدو غفلت با72/3درصددارای کمترین واریانس بود.و همه آنها درجات مختلفي از رفتارهاي رواني  اجتماعي مانند احساس بيگانگي با خود، احساس ضعف و ناتواني در انجام امور، رفتار ناهنجار اجتماعي، اجتماع گريزي، درون گرايي و رفتار احساسي را از خود نشان دادند. همچنين تمايل  دانشجویان،  به اينترنت بسيار شديد بود. بين اعتياد به اينترنت در دانشجویان ، با احساس بيگانگي از خود و ابعاد آن و همچنين با ويژگي هاي شخصيتي درون گرا و داراي رفتار احساسي ارتباط معناداري ديده مي شود. در کاربران معتاد شديد نيز بهره جويي از گفتگوي اينترنتي سه برابر کاربران است و هر چه از حالت طبيعي به اعتياد در کاربران پيش مي رويم بهره جويي از فيلم، موسيقي، بازي و گفتگوي اينترنتي بيشتر مي شود. با توجه به نتايج به دست آمده شايسته است دست اندرکاران بهداشتي اطلاعات درست در مورد استفاده بهتر از اينترنت و برنامه هاي پيشگيري براي اين نوع اعتياد را فراهم آورند.

فهرست مطالب