بررسی جبران خسارت معنوی ناشی از جرم

ریال600,000

جرائم علیه تمامیت  معنوي – سرمایه اجتماعی افراد 

شرایط خسارت قابل مطالبه، طرق جبران خسارت و تسری دعوی جبران خسارت به ورثه زیان دیده

تعداد صفحات: 58 صفحه

فرمت فایل: Word , Pdf 

توضیحات

هدف از پژوهش حاضر، بررسی خسارت معنوی ناشی از جرم درحقوق کیفری ایران و پاسخ به این پرسشهاست که خسارت و ضرر و زیان معنوی شامل جه اموری می شود؟ مبنا وادله کسانی که ضرر و زیان معنوی را غیر شرعی می دانند چیست؟ دلائل قائلین به جبران خسارت معنوی کدام است؟ و بالاخره آیا رویه محاکم در خصوص عدم اعمال مقررات مربوط به خسارت معنوی با منطق حقوقی سازگار است؟ تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای انجام شده و مطالب آن در چهار بخش به شرح ذیل تنظیم شده است: بخش اول، طی دو فصل به تعریف و سابقه تاریخی و انواع خسارت مادی و معنوی می پردازد. بخش دوم در سه فصل به ترتیب مبانی نظری ، خسارت معنوی درفقه و نظریات جبران خسارت معنوی را مورد بررسی قرار می دهد. راهبردهای قانونی ضرر و زیان معنوی طی دو فصل دربخش سوم ارائه می شود. فصل اول، به ضرر و زیان معنوی درقانون اساسی و فصل دوم، خسارت معنوی درقوانین عرفی و شرعی را بررسی می نمایند.آخرین بخش تحقیق نیز اختصاص به شروط جبران خسارت و راههای تدارک آن دارد. مهمترین فصلهای این بخش عبارتند از : . یافته های تحقیق نشان می دهد، هدف شارع مقدس لز وضع قانون و تشریع حفظ دین، عقل، نسل، مال و صیانت از نفس می باشد. حفظ نفس دارای دوبعد مادی و معنوی است که تعدی به تمامیت جسمانی و حیثیت معنوی افراد جرم شناخته شده و مستوجب مجازات می باشد. تعدی به بعد معنوی نفس، خسارت معنوی تلقی می شود که عبارتس از وارد شدن ضررهای غیر مالی به حقوق معنوی انسان، نظیر صدمات روحی، هتک حیثیت و کرامت و توهین به مقدسات ملی و مذهبی. با توجه به ادله شرعی و قواعد فقهی از جمله قاعده لاضرر و لاحرج می توان به جبران خسارت معنوی حکم داد. لزوم توجه به خسارت معنوی دربسیاری از قوانین حقوقی مثل قانون مسوولیت مدنی، قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات تصریح شده است. هدف از جبران خسارت معنوی جلب رضایت بزهه دیده است، لذا راههای ارائه شده دراین پایان نامه جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران باید در صدد رفع مواع در زمینه مورد بحث برآید و همواره در وضع قوانین، دکترین و نظرات علماء حقوق و فقها را مد نظر داشته باشد تاحقوق متضررین و بزه دیدگان پایمال نگردد و قوانین وضع شده کامل و خالی از هرگونه اشکال باشد

فهرست مطالب

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…