حراج!

بررسی اشتغال پايدار روستایی،در مشاغل غير كشاورزي

ریال300,000

بررسی راهکارهای اشتغال پايدار روستايي در بخش غير كشاورزي

تعداد صفحات :35

فرمت فایل: Word

توضیحات

در اين تحقیق؛ ارزيابي پيامدهاي اشتغال پايدار روستايي در بخش غير كشاورزي و استقرار صنايع تبدیلی – تکمیلی (كارگاه هاي كوچك و متوسط) در حاشیه روستا ها، شهركها و نواحي صنعتي(مناطق روستايي) بررسی، و با استفاده از، تئوريها ونظريات دانشمندان صاحب نام، فرضيات و سوالاتی را، در اين زمينه گردآوری، و به  روش اسنادي و پيمايشي  اطلاعات و یافته های تحقیق تحلیل  و با پرسشنامه ها به تكميل واستخراج نتایج  پرداخته ايم. اين نتيجه حاصل شد؛ كه بارگذاريهاي صنعتي در نواحي روستايي و  رشد مستمر اشتغال و كارافريني در بخش غير كشاورزي(غیر زراعی)، مي تواند عملكردي مثبت در جهت رفع معضلات اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي نواحي روستايي شهرستان شوش با ایجاد صنایع تبدیلی – تکمیلی (کارگاههای تولیدی کوچک و متوسط)  داشته باشد.