الگو يابی زيستی روانی و تاب آوری معتادان

ریال800,000

الگو يابی زيستی – روانی – معنوی در افراد وابسته به مواد

تدوين برنامه مداخله برای ارتقاء تاب آوری  مبتنی بر روايت شناسی شناختی

تعداد صفحات:  218 صفحه

فرمت فایل:Pdf

توضیحات

جامعه پژوهش در دسترس، کليه ی معتادين داوطلب درمانِ شهر تهران بود. اين گروه به صورت نمونه گيری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. در بخش مدل سازی، نمونه در مجموع ٣١٩ نفر (مذکر)، شامل دو گروه ( ١۵٠ نفر) و غير وابسته به مواد ( ١۶٩ نفر)، بود، که از اين تعداد پرس
١٢۶ پرسش نامه از معتادان و ١٠٨ پرسش نامه از افراد سالم مورد تحليل قرار گرفت.
روايت شناسی شناختی (شيوه زندگی آدلر) با تأکيد بر متغيرهای زيستی روانی معنوی موجب افزايش تاب آوری در  برابر وابستگی به مواد می شود. ( ۴) آموزش تاب آوری مبتنی بر روان شناسی مثبت نگر با تأکيد بر متغيرهای زيستی روانی معنوی موجب افزايش تاب آوری در برابر وابستگی به مواد می شود.

فهرست مطالب