حراج!

احکام تأسیسی و امضایی

ریال200,000

در نگاهی کاربردی به تقسیم‌بندی احکام: در مقام الزام شرعی، را حکم تأسیسی و احکام عقلایی و عرفی،  مورد تأیید شریعت را،حکم امضایی شمرده‌اند.

 فهرست و جکیده

توضیحات

در نگاهی کاربردی به تقسیم‌بندی احکام: در مقام الزام شرعی، را حکم تأسیسی و احکام عقلایی و عرفی،  مورد تأیید شریعت را،حکم امضایی شمرده‌اند. در یک دسته‌بندی: احکام شرعی به احکام امضایی (تاییدی) و احکام تاسیسی (ابتدایی) تقسیم نموده‌اند.احکام تاسیسی، احکامی است که پیش از اسلام وجود نداشته و شارع برای نخستین بار آن‌ها را وضع یا تاسیس کرده است. امّا احکام امضایی به آن دسته از احکامی گفته می‌شود که پیش از اسلام نیز وجود داشته است و شارع آن‌ها را با شکل اولیه و یا با اندک اصلاحاتی این احکام را تایید و امضا کرده است.هدف این تحقیق بررسی ماهیت احکام تأسیسی و امضایی و نقاط اشتراک و افتراق آنها از منظر فقه و اصول می باشد که بصورت توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه­ای، (کتاب، مجله و…گردآوری شده است.

چکیده و فهرست