آموزش مجازی دانشگاه

ریال1,000,000

بررسی راههای گسترش آموزش مجازی دانشگاه 

سنجش میزان نگرش اساتید و دانشجویان به آموزش مجازی

تعداد صفحات: 109 صفحه

فرمت فایل : Word

توضیحات

آموزش مجازی در ایران صنعتی نوپا در تكنولوژی آموزشی وآموزش از راه دور است، اما مراكز و مؤسسات آموزشی به ویژه دانشگاه در تلاش است تا هرچه سریعتر الگویی مناسب با ساختار آموزشی و فرهنگی كشور در زمینه آموزش مجازی ارائه كنند. علاوه بر مزیتهایی كه آموزش مجازی ماهیتا از آن برخوردار است، یكی از مهمترین دلایل ضرورت سازماندهی مراكز و مؤسسات آموزش الكترونیكی در ایران، تقاضای روزافزون آموزش به ویژه آموزش عالی در كشور است كه با توجه به محدودیت منابع و ظرفیت آموزشی در نظام آموزشی فعلی به یك موضوع خاص اجتماعی تبدیل شده است. لذا با توجه به نقش بسیار مهم آموزش مجازی در تحقق اهداف آموزش عالی پژوهش حاضر با هدف راه های گسترش آموزش مجازی انجام شده است برای تحقق هدف کلی از طریق مطالعه مربوط استخراج شد که پس از نظر سنجی در پنج فصل تدوین شد برای تعییین میزان تناسب پرسشنامه هایی تهیه گردید .جامعه آماری این پژوهش را کلیه افرادی که حداقل آشنایی با این زمینه را داشتند انتخاب نمودم این پرسشنامه ها روی یک نمونه آماری متشکل از 100 نفر از افراد جامعه آماری اجرا شد

 

فهرست مطالب را اینجا ببینید

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…