بازاریابی

متدهای بازاریابی جدید در واقع همان متدهای قدیمی است که برطبق خواست، نیاز و فرهنگ جوامع تغییر کرده و به متدهای بازاریابی جدید تبدیل شده است.
The new marketing methods are in fact the old methods that have changed according to the desires, needs and culture of the societies and have become the new marketing methods.
Online marketing across Iranian websites

WhatsApp chat