خانه / آموزش و پژوهش / تاثیر سرمادهی موضعی با کیسه یخ بر مفصل مچ دست
بررسی میزان تاثیر یک پروتکل کوتاه مدت سرما دهی موضعی با کیسه یخ بر حس وضعیت مفصل مچ دست تنیس روی میز کاران

تاثیر سرمادهی موضعی با کیسه یخ بر مفصل مچ دست

    تنیس یک ورزش پیچیده جسمی می باشد که به هماهنگی چشم- دست و شرکت کل بدن در دویدن،وضعیت گرفتن،تاب دادن و ضربه زدن احتیاج دارد. بخاطر این نیازها استقامت ، انعطاف ، تمرینات آمادگی عضلانی برای جلوگیری از صدمات مهم می باشند. بعضی از صدمات تنیس بطور تصادفی اتفاق می افتد(مثل افتادن)باوجود این آمادگی، تکنیک درست، وسایل مناسب ومراقبتهای پزشکی در مواقع درد، آسیبها را به حداقل رسانده و یا به کلی ازآسیبها جلوگیری میکند.(كوندري و همكاران 2001) تنيس روي ميز بخاطر خطرپذيري كم از لحاظ آسيب شناسي بعنوان يكي از ورزشهاي ايده آل براي نوجوانان و سالمندان به شمار مي رود. در تنیس معمولا به علت حرکات مکرر مچ دست التهاب غلاف تاندون هایی که از آن عبور میکنند ایجاد میشود. این التهاب موجب افزایش حجم شده و در نتیجه فضای محدود کانال کارپ را تنگ کرده و بدنبال آن فشار به عصب مدیان زیاد میشود. این افزایش فشار موجب بروز علائم بیماری میگردد[1]همچنین کشیدگی مچ دست  به علت ضربات شدیدی که مچ دست به راکت و توپ وارد میکند میتواند در معرض آسیب قرار بگیرد. کشیدگی های مچ دست معمولا به علت روش نادرست در گرفتن راکت و ضربه زدن به آن ایجاد میگردد. یکی از آسیب دیدگی های دیگر که در اثر حرکت تکراری در ورزش تنیس  ایجاد میشود و باعث درد مچ و شست میگردد به مچ دست دکوروین معروف است . این عارضه نوعی التهاب زرد پی و غلاف آن است که در اثر التهاب و سپس ضخیم شدن و تنگی یکی از جایگاههای زردپی مچ که از میان آن دو زردپی بالابرنده شست عبور میکنند ایجاد میشود مفصل مچ دست از ترکیب دو استخوان زند زبرین و زیرین و هشت استخوان مچ دست تشکیل شده است؛ که با استخوان های کف دست مفصل می شود .مچ دست قادر به انجام حرکات دور شدن ( آبداکشن )،نزدیک شدن ( آداکشن )،باز شدن(اکستنشن)،تاشدن(فلکشن)وهایپرآداکشن و هایپرفلکشن می باشد . حرکات متنوعی که در مچ دست وجود دارد به علت وجود بیست و پنج عضله ای است که در این قسمت فعالیت دارند ، که قوی کردن این عضلات مخصوصا عضلات ناحیه ساعد می تواند شما را در برابر مچ درد تا حدودی مصون سازد.

امروزه از سرما درمانی به طور گسترده برای جراحات حاد ورزشی و نیز توانبخشی ورزشکاران آسیب دیده استفاده می شود، اثرات سودمند این شیوه درمانی عبارتند از : کاهش جریان خون سطوح آسیب دیده( جهت کاهش تورم)، تسکین درد(عامل بی حس کننده و کاهش درد) و کاهش اسپاسم عضله و کاهش متابولیسم بافت.انواع مختلف مدل های سرمازا شامل گاز های سرد کننده، شناوری در آب رسد و اتیل کلراید است و موثر ترین روش سرمادرمانی در صدمات حاد همان یخ درمانی است که می توان به مدت 30 دقیقه آن را به کار برد و سپس به مدت 90 دقیقه بسته یخ را برداشت تا دمای بافت به دمای عادی بدن برگردد. در صدمات اندام ها جایی که تورم متوسط تا شدید اطراف مفصل وجود دارد، شناوری در آب سرد می تواند بیشترین تاثیر را داشته باشد ضمن اینکه یکی از موثر ترین روش های سرمادرمانی برای کاهش درد و تورم در صدمات مزمن استفاده از ماساژ ملایم بافت با قلب یخ است. بسته به روش، دمای شروع و زمان کاربرد سرما ؛ دمای پوست، زیر پوست، بین مولکولی و مفصل تغییر  می کند و نتایج مطالعات نشان می دهد که حتی بعد از برداشتن عوامل سرمازا، افت دمای بین مولکولی همچنان ادامه می یابد.همچنین نتایج تحقیقات روی سرما و جریان خون نشان می دهد که با کاربرد سرمای سطحی جریان خون افزایش می یابد و زمانی که سرما را برای یک ناحیه بزرگ از پوست به کار می بریم جریان خون کاهش می یابد. در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ، ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ و دوره ﻫﺎي ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﻓﺮاوان؛ ﺧﻄﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه آﺳﻴﺐ در ﺗﻨﻴﺲ روي ﻣﻴﺰ در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح ورزﺷﻜﺎران اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ. (ﻫﺎوﻛﻴﻨﺰ، 1998)ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي درﮔﻴﺮ در ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﺳﻴﺐ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ورزﺷﻲ ورزﺷﻜﺎران ﺗﻨﻴﺲ روي ﻣﻴﺰ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺑﻜـﺎر ﺑﺮدن اﻳﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت و اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺮوز آﺳﻴﺐ رادر ورزﺷﻜﺎران تنیس ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮﺳـﺎﻧیم..

اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻣﺎ را ﺑﺮ روي ﺣﺲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده اﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت و ﺿﺪ و ﻧﻘﻴﺾ اﺳﺖ. لذا در این تحقیق قصد داریم تاثیر یک پروتکل کوتاه مدت سرما دهی موضعی با کیسه یخ بر حس وضعیت  مفصل مچ دست تنیس کاران را مورد بررسی قرار می دهیم.

جهت دریافت کامل مطالب اینجا کیک کنید

x

همچنین ببینید

تاثیر شغل و تحصيلات والدين بر عزت نفس و نگرش فرزندان

رابطه ي عزت نفس با نگرش فرزندان نسبت به شغل و تحصيلات والدين

WhatsApp chat