خانه / آموزش و پژوهش / آموزش و پژوهش / تاثیر فضای سبز شهری بر شرایط اقلیمی
تاثیر فضای سبز بر شرايط زيست اقليمي بافت شهری

تاثیر فضای سبز شهری بر شرایط اقلیمی

فضای سبز شهری ، بعنوان بخش حیاتی و ساخت مورفولوژیک  بافت شهری و تاثیرات اقلیمی آن  بر کلانشهر اهواز هدف اصلی این مطالعه می باشد که به­روش توصیفی-تحلیلی، اثرات فضای سبز بر شرایط اقلیمی، بافت­شهری، نحوه عملکرد  صورت پذیرفته، تغییرات آب و هوایی،تراکم جمعیتی، استاندارهای فضای سبز، تاثیرات زیست محیطی پوشش گیاهی و… بر شهر اهواز، با استفاده از منابع کتابخانه­ای – اسنادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. امروزه از مهمترین مسائلی است که مورد توجه محققان، در طراحی معماری و شهرسازی قرار گرفته است. استفاده، حداکثری از کاربری فضای سبز بدلیل تراکم ساخت و سازهای شهری در حداقل مکان است. زیرا بهبود شرایط اقلیمی هر منطقه با توجه به خصوصیات اقلیمی و بیوکلیمایی و آلودگی حاصل از منابع طبیعی و انسان ساز، نیازمند انتخاب گونه های مناسب، سازگار و طراحی مرتبط با آن است . چگونگی بکارگیری اصول و مفاهیم بنیادی طراحی فضای سبز در نقاط مختلف شهر مثل شهرک های مسکونی، شهرک های صنعتی، تقاطع ها و میدان ها و … لازم و انکار ناپذیر است . شهر اهواز بدلیل قرارگیری در موقعیت اقلیمی و بیوکلیمایی خـاص خـود و بـا توجـه بـه صـنعتی بـودن آن و همچنـین گسترش افقی این شهر در سالهای اخیر که موجب شده، صنایعی که قبلاً خارج از محدوده شـهر قـرار داشـتند اینـک در  اطراف منازل مسکونی قرار گیرند و نیز بدلیل قرار گرفتن این شهر در مسیر بادهای پنج گانه که از جهت های مختلف در طول سال می وزد، نیازمند توجه جدی در این زمینه است .نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد کمبودها و کوتاهی های زیادی از لحاظ توسعه و طراحی فضای سـبز، چـه در بخش صنایع و چه در بخش شهری به چشم می خورد مانند : عدم توجه بـه کـاربرد مهندسـی گیاهـان، عـدم توجـه بـه مسائلی از قبیل محاسبه سطح مناسب فضای سبز و پراکنش متعادل آن در شهر، عدم توجه به اصـول زیبـایی شناسـی، بکارگیری کارشناسان و … نمونه هایی از آن است . از جملـه پیشـنهاداتی کـه در ایـن زمینـه ارائـه شـده اسـت : ‌معماری ارگانیک یا معماری سبز یا معماری اکولوژیک در بافت­های شهری بنام بوم سـبز می باشد.

 

پاسخ دهید

x

همچنین ببینید

تاثیر شغل و تحصيلات والدين بر عزت نفس و نگرش فرزندان

رابطه ي عزت نفس با نگرش فرزندان نسبت به شغل و تحصيلات والدين

WhatsApp chat