خانه / آموزش و پژوهش / صنايع دستي، تولید و توسعه

صنايع دستي، تولید و توسعه

مطالعه برنامه ها ، سياستها وراهكارهاي مختلف توسعه (درسطوح مختلف ) همراه بابررسي تجربه عملي كشورها درزمينه توسعه كارآفريني از جمله دربخش صنايع دستي ، درسها ونكات كليدي بسيار مهمي را پيش روي ما گذاشته است .اگرچه الزاماً نمي توان كاملاً ازاين تجربيات و رويكرد ها استفاده نمود ،اما با توجه نمودن به آنها ويادگيري درست نكات ، باعث روشن شدن فضاي موضوع توسعه كارآفريني دربخش صنايع دستي وتسهيل وتسريع درفرآيند سياست گذاري دراين زمينه خواهدشد .مطالعات مختلف نشان داده است كه يكي از مهمترين اهداف توسعه اقتصادي چه درشهر ها وچه درروستا ها ايجاد اشتغال ومهمترين ساز وكار وابزار آن كارآفريني خصوصاًدربخش صنايع دستي مي باشد كه اين باعث كاهش بيكاري وافزايش بهره وري افراد ومنابع وبالتبع افزايش درآمد جامعه مي گردد .با توجه به اينكه اكثر نيروهاي بيكار جامعه فعلي ما به ويژه فارغ التحصيلان دانشگاهها فاقد سرمايه كافي براي آغاز وتدارك فعاليتهاي اقتصادي واجتماعي وايجاد درآمد مي باشند ، مي توانند با تشكيل تعاونيهاي مختلف وادغام سرمايه هاي فكري ومادي وتبديل سرمايه هاي كوچك به سرمايه هاي كلان وكارآ وكنار هم قرارداد ن مهارتها وتوانمنديهاي مختلف ، نياز هاي خود از جمله اشتغال درصنايع دستي را با فعاليتهاي گروهي خودشان برآورده سازند. توسعه کارگاهای تولیدی صنايع دستي، نيازمند شناسائي ساختار مناسب، فرهنگ آفريني،حمايت، پشتیبانی مالي و مالياتي، كاهش الزامات،رفع موانع  و ارائه راهكاري رفتاري–زمينه اي و ساختاري مي باشد. دراين تحقیق میدانی برآنيم؛ کارگاههای تولیدی صنايع دستي رابررسی  و ميزان تاثير گذاري صنايع دستي در توسعه اشتغال خانگی در کارگاههای خرد، تقسيم بندي، روشهاي جذب سرمایه گذاری در بخش صنايع دستي و سبك مديريت  بازار در اين گونه  کارگاههای تولید صنایع دستی ..را تجزیه و تحلیل نمائيم.

x

همچنین ببینید

فرد ی کردن مجازات ها

فرد ی کردن مجازات ها و آثار آن در جلوگیری از تکرار جرایم

WhatsApp chat