خانه / تحولات افغانستان / acb10596898e7354f76a3b943a65faa658bc2509
سردار سلیمانی در کنار احمدشاه مسعود دره پنجشیر افغانستان

acb10596898e7354f76a3b943a65faa658bc2509

درباره مدیر مسئول

WhatsApp chat