خانه » اقتصاد و سیاست » روستاهای شوش » آبخیزداری، پیشگیری ازبحران سیل
فروش محصولات و تولیدات شما
آبخيزداري
پروژه آبخیزداری

آبخیزداری، پیشگیری ازبحران سیل

بحران آب گرفتگی وسیلهمیشه به عنوان یک خطربالقوه مطرح بوده است وهنگامی که این خطربروزنموده،شاهدتلفات جانی ومالی فراوان بوده ایم. باتوجه به اینکه گستره این خطربرکسی پوشیده نیست این سوال مطرح است که برای دفع این خطرچه میتوان کرد؟ابتدابایدعلت بروزخطررامشخص نمود.آیادردهه ها وسده های گذشته این خطروجودنداشته است؟
دریک مقایسه گذرابین سالهای نه چندان دور و وضعیت امروزی ،منشاء اصلی مشکلات ناشی ازسیل مشخص می گردد. وسعت بافت فیزیکی ، نقشه توپوگرافی  حداقل یکصد سال پیش چند کیلومترمربع بوده است و چگونه می توان ادعانمودکه فشارچندانی رابرمحیط طبیعی پسکرانه خودواردنمی کرده است باگذشت  چنددهه شهر ها  سریع  ازهرطرف گسترش یافته وفشارجدی رابربسترطبیعی خودواردنموده است .افزایش وسعت فضای شهری به (…)کیلومترمربع طبق  تصاویر بدون توجه به فضای حوزه های آبخیز،حریم زهکشهای اصلی ،حفظ مسیلهای عمده ،مرفولوژی وشیب سطح زمین ،ساختارزمین شناسی وبسیاری عوامل دیگرصورت پذیرفته که احتمال وقوع سیلابهای مخرب رابه میزان بسیاری افزایش داده است
عملکردآبخیزداری درکاهش رواناب های مخرب دقیقا درجهت رفع صدمات وارده برحوزه های آبخیزاست.مقایسه الگوی زهکشی درخارج ازفضای کوهستان (دشت ها و مراتع )دردهه های گذشته بازمان فعلی که تقریباتمام آن بوسیله ساخت وسازوآسفالت پوشیده شده است به آسانی نشان دهنده بحرانی بودن وضعیت است.
بررسیهای ژئومورفولوژیکی گذشته ازطریق عکسهای هوایی وبرشهایی درنیمرخ عوارض سطحی پایین دست که هنوزبوسیله بتون وآسفالت مستورنشده ،حاکی ازآن است که درگذشته سیلاب بدون هیچ مانعی ،پس ازخروج ازکوهستان درکانالهای متعددی ازراس تاقاعده مخروط های افکنه ساخته خودحرکت می کرده وازآن پس نیزبندرت باتاسیسات شهری وفضاهای مسکونی درهم می آمیخته است.
درشرایط امروزی تمام سطح مخروط افکنه های پای کوهی از ساختمان ،خیابان،آسفالت وسیمان پوشیده شده والگوی زهکشی قدیمی بطورکلی بهم ریخته است.مسیراولیه سیلابها درفضای شهری گم ونامعلوم بوده وبسیاری ازآنها تسطیح،ساختمان سازی ویاآسفالت گردیده است.
گسترش شهرتاپای خط تغییر شیب  و دشت ادامه یافته وتجاوزبه درون حوزه های آبخیز نیزطی چندسال اخیرآغازشده است.
درطول چنددهه گذشته تغییرات قابل ملاحظه ای درحوزه های آبخیزصورت گرفته که همه آنها به فرآیندروندیابی سریع وشدیدسیل کمک خواهندکرد.
ازجمله این اقدامات ،برداشت بیش ازحدسنگ لاشه ازرخنمون های سنگی حوزه ها وبرهم زدن تعادل دامنه ها،برداشت مصالح شن وماسه ازبستررودخانه ها،تخلیه حجم وسیعی ازنخاله های بنایی،مسدودکردن آبراهه های اصلی وتخریب تقریبا کامل پوشش گیاهی حوزه است که منجربه پرشدن کانالهای موجوددفع آبهای سطحی شهرخواهدشد.چنانچه بدنبال دوره خشکسالی فعلی که تقریبا هجوم سیلابهای قوی راازیادبرده ایم ،یک دوره ترسالی شروع شود،آثارتخریبی سیلابها پس ازاین دوره چندین ساله با تمرکز رسوب درداخل حوزه ها به چندین برابر خواهدرسید.تراکم واحدهای مسکونی درمحل خروجی حوزه های آبخیز که طی سالهای اخیربوقوع پیوسته،باهجوم سیلاب فاجعه ای رابه بارخواهدآورد.
حوزه آبخیزی که درکوهستانهای جنوب وجنوب غرب  ،پهلوبه پهلوی یکدیگرقرارگرفته وخروجی رواناب تمام آنهابه سمت فضای مسکونی   حوزه شهری   است.

درحال حاضربرای حل کامل مشکل سیل وخطرات آن  بایستی دریک طرح جامع مطالعاتی،تمام مسائل مرتبط بااین پدیده درداخل وخارج موردبررسی دقیق قرارگیردتابتوان معضلات وضع موجودوآینده راحل نمود.حل مشکلات محیطی  نیازبه تفکروایده جدیدداردوباحاکمیت تفکرات وروشهای سنتی گذشته ،محیطی غیر قابل تحمل برای آینده این موضوع متصوراست.
شرایط برنامه ریزی درحوزه شهری به دلایل مختلفی ازاهمیت ومحدودیتهای خاصی برخوردارمی باشد.لذاهمین عوامل تفاوتهای بارزی درتصمیم گیری اجرای شیوه های اصلاحی دراین منطقه رابوجودمی آورد.
توسعه بافت شهری ،افزایش جمعیت دراین مناطق درهردهه مساحت بیشتری ازحوزه شهری رادربرمی گیرد.همین عامل باعث ایجادتغییرات درمورفولوژی منطقه شده است.ارزش ریالی زمین دراین مناطق به دلیل توسعه شهرباعث اهمیت مالکیتها ومحدودیت روشهای اجرایی می گردد.
حاصل سالها تجربه کشورهای دیگرآنست که بااجرای پروژه های آبخیزداری درسرشاخه ها می توان ضمن نفوذدادن آب باتاخیرازتشکیل سیلابهای مخرب جلوگیری نمود.این مقاله ضمن اشاره به خطرات متصور با طرح عملیات آبخیزداری این نوع عملیات رایکی ازبهترین راه کارهای ممکن جهت کاهش خطرات روانابها معرفی می نماید.
مازمانی به سراغ مطالعه واجرای طرح کنترل سیلاب  رفته ایم  که فضاهای مفیدبرای انجام چنین طرحهایی راازسطح حوزه های آبخیز کم کرده وبه زیرساخت وسازبرده ایم.
تجاوزبه درون حوزه های آبخیزبه دوصورت مستقیم وغیرمستقیم،طی سالهاانجام گرفته ودرآن ایام کسی به فکربرنامه ریزی نبوده است.
درحال حاضربرای حل کامل مشکل سیل وخطرات آن  بایستی دریک طرح جامع مطالعاتی تمام مسائل مرتبط به این پدیده درداخل وخارج  موردبررسی دقیق قرارگیردتابتوان معضلات وضع موجودوآینده راحل نمود.
شرایط برنامه ریزی  به دلایل مختلفی ازاهمیت ومحدودیتهای خاصی برخوردارمی باشد،مانند:
۱- توسعه بافت شهری وافزایش جمعیت
۲- ارزش ریالی زمین واهمیت مالکیت ها
۳- سطح محدودبعضی اززیرحوزه ها وشرایط خاص توپوگرافی
۴- وجوددرگیری برسرمالکیت هابه دلیل ارزش زمین بین مردم وسازمانهای مختلف

ادامه مطلب …

انواع پروژه های آبخیزداری در راستای حفاظت از آب وخاک

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .
مرکز تجارت الکترونیک شوش
x

شاید بپسندید

سیر تحول آبرسانی در دوره هخامنشیان

در تمدن باستان ایران،مصرومیانرودان آب را در آب انبارها، با جدارهای غیرقابل نفوذ ذخیره مینمودند.

نیازهای تغذیه ای زنان در دوران بارداری

غذائی که در دوران بارداری مصرف می شود نیازهای تغذیه ای مادر و همچنین رشد جنین را تامین می کند.

روش های پیشگیری از بارداری

روش های متداول پیشگیری از بارداری را می‌توان به صورت های مختلف تقسیم بندی کرد