خانه » اقتصاد و سیاست » اقتصادی » آشنایی با فرآیند برگزاری مناقصات و مزایدات
فروش محصولات و تولیدات شما
مناقصـه و مزایده

آشنایی با فرآیند برگزاری مناقصات و مزایدات

ﻣﻘﺼﻮد از ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻟﻐﻮی اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ. (. ﻧﻘﺺ و ﮐﺎﺳﺘﻦ. ) ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳـﺖ. ﮐﻪ در ﻋﺮف و در ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﻘﺼﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺰرگ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ اﺳت.

ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان. : ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار ﯾﺎ ﺑـﻪ ﺗـﺸﺨﯿﺺ. وی ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد

شرکت  و شرایط مناقصه:  بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا ومسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه ، شرایط مناقصه ، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان ، مشخصات فنی عمومی ، نقشه های کلی و تفصیلی اجرائی ، فهرست مقادیر و قیمت های برآوردی کار ، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات واسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان ، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و بطور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه واگذاری امور …………………..

 

شرایط عمومی مناقصه

مناقصـه و مزایده

فایل Word     نمونه برگزاری یک مناقصه در ۱۲ صفحه در ادامه  ….

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

کلید واژه : فرم پیشنهـاد قیمـت + صفحه تعهدات پیمانکار –  فرم قرارداد واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی + صفحات  شرایط عمومی  – فرم مخصوص مناقصه + بـرگ پیشنهـاد قیمـت + شرایط اختصاصی و شرایط عمومی مناقصه – فرم قرارداد واگذاری فعالیت + تعهد نامه مربوط به مناقصـه

مرکز تجارت الکترونیک شوش
x

شاید بپسندید

رشد و توزيع درآمد

ارتباط رشد و توزیع درآمد در اسلام

رویکرد مقایسه‌ای ارتباط رشد و توزیع درآمد از دیدگاه اسلام

بحران در مدیریت طلای کثیف

بازیافت و تبدیل زباله در کشور ما، همچنان در گام اول ثابت وبی حرکت مانده است

Investigating social outcomes from youth perspective

بررسی پیامدهای اجتماعی بیکاری از دیدگاه جوانان

  مسئله ی اشتغال و قطب مخالف آن بیکاری یکی ...