خانه » اقتصاد و سیاست » سیاسی » عناصر گفتمان اسلام سیاسی
فروش محصولات و تولیدات شما

عناصر گفتمان اسلام سیاسی

اسلام سیاسی» در گیرودار منازعات اسلامی و غربی گرفتار، گاه به دشنام رادیکالیسم و بنیادگرایی رانده و گاه به اصلاح‌گرایی و نوگرایی خوانده شده است. منازعاتی برخاسته از تقابل گفتمان‌ها برای معنادهی و نام‌دهی به پدیده‌های سیاسی که روندی معمول است. ورای این منازعات و تقابل‌ها، بابی سعید معتقد است که مفهوم اسلام سیاسی بیشتر برای توصیف آن دسته از جریان‌های سیاسی اسلام به کار می‌رود که خواستار ایجاد حکومتی برمبنای اصول اسلامی هستند. اما می‌توان به‌طور دقیق‌تر جریان‌هایی را که به ورود دین به عرصه‌ی سیاست اندیشیده و بر این مبنا در تلاش ایجاد راهی برای گسترش حضور دین در سیاست هستند، اسلام سیاسی گفت. با روشن شدن مقصود نگارنده از اسلام سیاسی، باید به یک نقطه‌ی آغاز و یا ایستگاه اندیشه‌ای در تکوین این گفتمان در ایران پرداخت. گفتمان اسلام سیاسی بر میراث انباشته‌ای از مجاهدت‌های اندیشمندان و متفکرانی چون سید جمال‌الدین اسدآبادی، رشید رضا و سید قطب بنا شده است، اما در دهه‌ی هفتاد میلادی بود که این گفتمان در قالب گفتمان امام خمینی (ره) تحولی شگرف را تجربه کرد. گفتمانی که توانست انقلابی را برپا نماید و نظامی را دلالت نماید که تنها الگوی حکومتی شیعی در جهان است. واکاوی این گفتمان دغدغه‌ی اصلی نوشتار زیر است.
چگونگی تکوین گفتمان اسلام سیاسی
گفتمان اسلام سیاسی در ایران، در مقابل گفتمان پهلویسم و غرب شکل گرفت. این گفتمان حول دال مرکزی اسلام شکل گرفته بود. گفتمانی که مذهب با وام‌گیری از مفاهیم نو احیا کرد و به آن خاصیتی جسورانه و مبارز بخشید. گفتمان‌ اسلام سیاسی پیش از انقلاب از خرده‌گفتمان‌های متعددی برخوردار بود که هرکدام معنایی خاص به دال مرکزی اسلام می‌بخشیدند و تعبیری متمایز از اسلام داشتند. اما این گفتمان امام خمینی بود که بر آن تفوق یافت.
گفتمان اسلام سیاسی فقاهتی؛ گفتمان امام خمینی (ره)
گفتمان اسلام سیاسی فقاهتی که شاید نمود اصلی گفتمان اسلام سیاسی در ایران است، حول اندیشه‌ی امام خمینی شکل گرفته است و بر ولایت فقیه، فقه و روحانیت به‌عنوان مفسران اصلی شریعت تأکید می‌کند. امام خمینی (ره) در طی سال‌های مبارزه با پهلوی، در سایه‌ی تفسیر جدیدی که از اسلام سیاسی ارائه داد، توانست چتری را برپا کند که در زیر آن، مجموعه‌‌ای از مفاهیم برگرفته از سنت اسلامی و تجدد را، که تا آن زمان شاید نسبتی با هم نداشتند، در سال ۵۷ در گفتمان انقلاب اسلامی گرد آورد.[۱] این گفتمان مختصات متعددی را دارا بود که موجب اعتبار و افزایش قابلیت دسترسی آن می‌گردید.
استبداد ستیزی یکی از وجوه هویتی گفتمان اسلام فقاهتی است؛ ستیزه با استبداد که با توجه به متن منازعات در قالب کردارهای گفتمانی و غیرگفتمانی چون سخنرانی، تظاهرات و اعتصابات پیش می‌رفت. در واقع گفتمان اسلام فقاهتی، مبارزه‌ی مسلحانه را در حاشیه قرار داده بود و بدین ترتیب، گفتمان‌های رقیبی چون مجاهدین خلق و فداییان خلق را، که در مقابل پهلویسم دست به سلاح برده بودند، طرد می‌کرد. این گفتمان سعی داشت تا با تهی ساختن دال‌های شاه، سلطنت و قرار دادن دال مرکزی اسلام، گفتمان حاکم را به چالش بکشد. به‌تدریج که الگوی سلبی مبارزه وجهی ایجابی نیز یافت و حکومت اسلامی مطرح شد، تقابل با استبداد تشدید گردید و فقیه بازنمایی همه‌ی چیزهایی گردید که شاه نداشت. بنابراین باید دال مرکزی اسلام را به‌عنوان اوج به چالش کشیدن گفتمان پهلویسم، که در هم‌نشینی با غرب قرار داشت، دانست و به آن پرداخت.
دال مرکزی گفتمان اسلام فقاهتی که بعدها اساس گفتمان انقلاب اسلامی را نیز شکل داد، اسلام بود. این متن از سخنان امام، نمونه‌ای از بازنمایی دال اسلام در جهت نفی گفتمان‌های ضداسلامی است:
«ما نمی‌گوییم حکومت باید با فقیه باشد، بلکه می‌گوییم حکومت باید با قانون خدایی که صلاح کشور و مردم است اداره شود و این بی‌نظارت روحانی صورت نمی‌گیرد؛ چنان‌که دولت مشروطه نیز این امر را تصویب و تصدیق کرده است.»[۲] گفتمان اسلام فقاهتی، مبارزه‌ی مسلحانه را در حاشیه قرار داده بود و بدین ترتیب، گفتمان‌های رقیبی چون مجاهدین خلق و فداییان خلق را، که در مقابل پهلویسم دست به سلاح برده بودند، طرد می‌کرد. این گفتمان سعی داشت تا با تهی ساختن دال‌های شاه، سلطنت و قرار دادن دال مرکزی اسلام، گفتمان حاکم را به چالش بکشد.
قانون خدا در این متن، دال اسلام را بازنمایی می‌نماید. در متن، حکومت‌ با قانون خدا و روحانی پیوند می‌خورد. با رحلت آیت‌الله بروجردی و کردار سیاسی پهلوی در قضیه‌ی لایحه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی، گفتمان امام در عرصه‌ی سیاسی، ابزارهای گفتمانی و غیرگفتمانی خویش را به کار برد تا این اقدام را که در جهت بازتولید گفتمان غرب‌گرایی و تجدد و ایجاد هویت‌های گفتمانی مطلوب خود بود، به چالش بکشد. از این تاریخ به بعد، گفتمان امام وارد مرحله‌ی نوینی شد. نظم گفتمان ایشان که به گفتمان احیاگری اسلامی تعلق داشت، بر میراث بازمانده‌ی کنشگرانی بنا شد که فرهنگ مقاومت و گفتمان بازگشت به خویشتن را در معنایی اسلامی ساخته بودند. زین پس دال اسلام برگرفته از نظام معنایی مذهب بن‌مایه‌ی مخالفت‌ها شد.
کارکرد دیگر دال اسلام «غیریت‌سازی» است که موجب می‌شود تا گفتمان اسلامی هویت یابد. اسلام در گفتمان امام، تمایز بین گفتمان اسلامی انقلاب و سایر گفتمان‌ها را شکل می‌دهد و نشان می‌دهد که چگونه فرایند مبارزه بر نهاد مذهب جاری است.
این متن همچنین گفتمان‌های شرقی و غربی را به حاشیه رانده و به آن توجهی نکرده است. تلاش امام در جهت تثبیت هویت مستقل گفتمان انقلاب، با نفی وابستگی به احزاب و دو قطب شرق و غرب و تنها وابستگی به خداوند و اتکا و توکل به ذات الهی نمود می‌یابد.
امام عنصر اسلام را از حوزه‌ی گفتمانگی به گفتمان خود پیوند می‌زند و به‌تدریج نظم مذهبی را به نظم سیاسی می‌‌آمیزد. بدین ترتیب، اسلام وارد عرصه‌ی سیاست می‌گردد؛ چراکه دین از منظر ایشان «صرفاً به رابطه‌ی انسان با خدا توجه ندارد؛ بلکه رابطه‌ی انسان‌ها با یکدیگر در عرصه‌ی اجتماع را نیز مورد عنایت و توجه قرار می‌دهد. ایشان معتقد به دین حداکثری بودند.»[۳] دینی که هم دنیا و هم آخرت را سامان می‌بخشد و پاسخ‌گوی تمامی اقتضائات زمانی و مکانی است. گزاره‌ی جدایی دین از سیاست در گفتمان جایی ندارد؛ چراکه اسلام سیاسی است و غیر این، آفریده‌ی کنشگرانی است که در گفتمان‌های غیراسلامی هویت یافته‌اند و منافع‌شان با تحکیم گفتمان موجود پیوند خورده بود.[۴] دال‌های شناور
استقلال: به دلیل وابستگی گفتمان پهلویسم با غرب، استقلال به‌مثابه‌ی یکی از دال‌های تهی گفتمان پهلویسم، از حوزه‌ی گفتمانگی به گفتمان اسلام سیاسی، مفصل‌بندی شد. این امر به‌خصوص در نظم گفتاری امام نمود دارد.ایشان با مفصل‌بندی استقلال به گفتمان خود، وجهی از دشمن‌ستیزی و تقابل با غیر را به نمایش می‌گذارد:
«از عموم طبقات برای صیانت احکام اسلام و استقلال ممالک اسلامی استمداد می‌کنم و اطمینان دارم با وحدت کلمه‌ی مسلمین… صفوف اجانب و مخالفین درهم شکسته و هیچ‌گاه به فکر تجاوز به ممالک اسلام نخواهد افتاد.»[۵] وحدت: دال وحدت یکی دیگر از دال‌های شناوری است که به‌منظومه گفتمانی اسلام فقاهتی پیوند می‌خورد و در راستای ایجاد اسطوره‌ی «امت واحده‌ی اسلام»، بارها در گفتار امام به کار گرفته می‌شود و کارکردی بازتولیدکننده از «هویت امت اسلامی» دارد. فرایندی از هویت‌بخشی به کنشگران جهان اسلام که در تقابل با استعمار و استبداد، تحقیر و سرخورده شده‌اند و نیازمند هویت گفتمانی نوینی هستند که به آنان جایگاه بخشد. نمونه‌ی سخنان امام خمینی بار دیگر شاهدی بر این ادعاست.[۶] همچنین در گفتمان امام، وحدت در هم‌نشینی با استقلال سازه‌ی نظری امام را قوت می‌بخشد. چنان‌که وحدت کلمه‌ی علمای اعلام اسلام و مراجع وقت در گفتمان ایشان منجر به حفظ استقلال مملکت و قطع دست اجانب می‌گردد.[۷] استکبارستیزی: فرایند غیریت‌یابی گفتمان اسلام فقاهتی که بر مسیر تقابل با گفتمان‌های غرب و شرق پیش می‌رود، روندی از مبارزه با استکبار را نیز پیش می‌گیرد. آنچه در تمایزسازی‌ها و دوگانگی‌سازی‌ها به تنش مداوم دارالحرب و دارالاسلام نظام بین‌المللی معنا می‌دهد.[۸]‌شوند. تأکید بر تهدید از سوی غرب که بنا به نظر برخی از پیوند غرب-آمریکا با قدرت سرکوبگر پهلوی و حس سرکوب و نفی شدن و هراس از آن نشئت می‌گرفت، موجب شد تا هویت اسلامی گفتمان انقلابی برجسته و متمایزتر شود. امپریالیسم جهانی، استعمار، ظالم و مستکبر به موازات حمایت از مسلمانان، مظلومان و مستضعفان نفی می
از دیگر سو، غرب، دارالحرب و دارالکفری به شمار می‌رفت که بنا به قاعده‌ی نفی سبیل، برتری و سلطه‌ی آن در کهن الگوی مذهبی، تهدیدکننده محسوب می‌شد و بنابراین خواه این تهدید در شکل‌گیری اسرائیل و خواه در حمایت آمریکا از پهلوی، به هر حال تهدیدی مهم محسوب می‌شد که هویت اصیل اسلامی را نشانه گرفته بود و باید با آن به ستیزه می‌پرداخت؛ آنچه در طی انقلاب اسلامی با شعار مرگ بر آمریکا و در عمل با تسخیر لانه‌ی جاسوسی بازنمایی شد. بدین ترتیب، تقابل‌سازی با استکبار، مسیر مبارزه با آن را مشخص می‌ساخت و بر تشخص گفتمانی اسلام سیاسی می‌افزود.
آزادی، قانون و مردم: عناصر دیگری بودند که از حوزه‌ی گفتمانگی خارج و به گفتمان امام پیوند خوردند. پیوند این دال‌ها به گفتمان امام، موجب شد تا اجماع و پیوند کنشگران انقلابی با ایده و نظرهای گوناگون حول گفتمان امام تثبیت شود و گفتمان امام، گفتمان انقلاب شود.[۹] نشانه‌هایی که از منظومه‌ی مذهبی شیعی گرفته شده‌اند، همچون علی (ع)، حسین (ع)، محرم، ماه صفر و… نشان می‌دهد که چگونه نظم گفتاری امام، مذهب را به سیاست پیوند می‌زند و نشانه‌های مذهبی را معنایی سیاسی می‌بخشد. در واقع دال مرکزی اسلام توسط امام، مفهومی است که مرزبندی ما و دیگران را در نظم گفتاری ایشان ایجاد می‌کند و هویت «خویشتن اصیل» را بازسازی می‌نماید. «خویشتنی» که آمیخته با «اصالت اسلامی» و در درجه‌ی دوم «اصالت شرقی» است و اصالت اسلامی تبدیل به عنصر خالص و بدون اختلاط (آمیزش و ترکیب) با هر نوع از بی‌اصالتی‌ها، یعنی عنصر بیگانه می‌شود و بدین‌گونه برجسته می‌گردد.[۱۰] از مهم‌ترین کارکرد دال اسلام «غیریت‌سازی» است که موجب می‌شود تا گفتمان اسلامی هویت یابد. اسلام در گفتمان امام، تمایز بین گفتمان اسلامی انقلاب و سایر گفتمان‌ها را شکل می‌دهد و نشان می‌دهد که چگونه فرایند مبارزه بر نهاد مذهب جاری است.
اسطوره تا واقعیت حکومت اسلامی
به‌تدریج و با تهی ساختن دال‌های گفتمان پهلویسم، اسطوره‌ای به نام حکومت اسلامی عیان گردید؛ اسطوره‌ای که در جلسات درسی امام پا گرفت و وجهه‌ی ایجابی گفتمان انقلابی امام را ساخت: «حکومت اسلامی حکومت قانون است و این طرز حکومت و این حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست.»[۱۱]

این اسطوره توانست الگوی بدیل حکومت شاهنشاهی شود. ولایت فقیه به‌عنوان دال این گفتمان بر وجود فقیه جامع شرایط در مسند حکومت دلالت می‌کرد که در وجود امام خمینی عینیت یافته بود. همین امر بر قابلیت اعتبار و دسترسی گفتمان اسلام فقاهتی در مقابل سایر گفتمان‌های رقیب می‌افزود و در نهایت نیز به تفوق گفتمانی امام بر سایر گفتمان‌ها انجامید و حتی شکل حکومت را پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکل داد.
همچنین نهادهایی چون ولایت فقیه، خبرگان رهبری و شورای نگهبان، پس از پیروزی انقلاب اسلامی دال مرکزی اسلام را به رخ می‌کشید. نهادهایی چون حزب جمهوری اسلامی، جامعه‌ی مدرسین، جامعه‌ی روحانیت، سازمان مجاهدین، جمعیت مؤتلفه‌ی اسلامی، حزب توحید و حزب‌الله از حامیان این گفتمان محسوب می‌شدند و در قالب این گفتمان هویت می‌یافتند.
فرجام سخن
گفتمان اسلام سیاسی با گفتمان امام خمینی تحولی شگرف یافت و هویتی نوین یافت. کنشگران سرخورده از گفتمان پهلویسم و غربی در ایران، با حافظه‌ای انباشته از تحقیر در گفتمان اسلامی امام خمینی، هویتی انقلابی یافتند و حس اعتمادبه‌نفس آنان سدی در برابر استبداد و استکبار ساخت. این گفتمان حول دال متعالی اسلام، تعبیری تازه از آن ارائه کرد و اسلام معنایی سیاسی یافت. بدین ترتیب، دو نهاد مذهب و سیاست پهنه‌ی وسیعی ساختند که بدیل‌ حکومت شاهنشاهی را در قالب حکومت اسلامی می‌ساخت.
فرایند تقابل با استبداد، تقایب با استکبار را نیز شامل می‌شد؛ چراکه استبداد داخل و استکبار خارج قرین یکدیگر بودند و در حافظه‌ی تاریخی کنشگران هم‌پیوند. استقلال، وحدت، آزادی، مردم و قانون، دال‌های تهی حکومت پهلویسم بودند که در گفتمان امام معنا یافتند. حکومت اسلامی برگرفته از دو منظومه‌ی معنایی مذهبی و سیاسی، بر ولایت فقیه دلالت یافت و نمایشی از خلأهای مفهومی پهلویسم را به رخ مخاطبان کشید. این‌گونه بود که گفتمان اسلام سیاسی بر انقلاب ایران تفوق یافت و انقلاب اسلامی ایران و حتی نظام سیاسی پس از آن را شکل داد و سکان مدیریت کشور را به دست نهادهای برخاسته از پیوند دین و سیاست، سپرد.(*)
منابع:

[۱] سید علی‌اصغر سلطانی، قدرت، گفتمان و زبان سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر نی، ۱۳۸۴، ص ۱۳۹.
[۲] امام خمینی، کشف‌الاسرار، بی‌جا، نشر ظفر، ۱۳۲۳، ص ۲۲۲.
[۳] محمدرضا دهشیری، درآمدی بر نظریه‌ی سیاسی امام خمینی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۰، ص ۱۸۶.
[۴] همان، ص ۳۳۸.
[۵] همان، ص ۱۸۳ و ۱۸۴.
[۶] همان، ص ۱۹۸و امام خمینی، صحیفه‌ی امام، تهران، مؤسسه‌ی تنظیم نشر و آثار امام خمینی، ج ۱، ۱۳۷۸، ص ۳۳۶ و ۳۷۶.
[۷] همان.
[۸] مجید ادیب‌زاده، گفتمان و سیاست خارجی، تهران، نشر اختران، ۱۳۸۷، ص ۷۳.
[۹] امام خمینی، همان، ج ۳، ص ۷۴.
[۱۰] مجید ادیب‌زاده،گفتمان و سیاست خارجی، ص ۸۰.
[۱۱] امام خمینی، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه‌ی تنظیم نشر و آثار امام خمینی، چاپ اول، بهار ۱۳۷۳، ص ۳۴.

*حسین نادریان؛ پژوهشگر و محقق

مرکز تجارت الکترونیک شوش

درباره آوای شوش

یاد گرفتم برای بهتر شدن باید تلاش کرد از بزرگان باید منش بزرگ شدن را آموخت

278 دیدگاه

 1. Simply wanna admit that this is handy, Thanks for taking your time to write this.

 2. “I really enjoy the article. Keep writing.”

 3. “Hello my friend! I want to say that this post is awesome, great written and include almost all vital infos. I would like to look more posts like this.”

 4. “It’s enormous that you are getting thoughts from this paragraph as well as from our discussion made here.”

 5. I appreciate you sharing this blog post.Really thank you! Great.

 6. “certainly like your web-site but you need to test the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I find it very troublesome to tell the truth however I will surely come back again.”

 7. “I really like and appreciate your blog article.Really looking forward to read more. Really Cool.”

 8. “Great, thanks for sharing this post.Much thanks again. Cool.”

 9. “Great blog here! Also your website loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol”

 10. Thanks for the article. Really Cool.

 11. “A round of applause for your post.”

 12. I am so grateful for your post.Really thank you! Want more.

 13. “”I think this is among the most important info for me. And i am glad reading your article. But should remark on some general things, The website style is wonderful, the articles is really great D. Good job, cheers””

 14. I cannot thank you enough for the post. Fantastic.

 15. I loved your article post.Really thank you! Awesome.

 16. “I’ve been absent for a while, but now I remember why I used to love this site. Thank you, IВЎВ¦ll try and check back more frequently. How frequently you update your web site?”

 17. “Hey there would you mind letting me know which web host you’re using? I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good web hosting provider at a honest price? Thanks, I appreciate it!”

 18. “I really enjoy the post.Thanks Again. Really Cool.”

 19. Very informative blog post.Much thanks again.

 20. “I am forever proclaiming that its difficult to find good help, but here is”

 21. “Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!”

 22. “My spouse and I absolutely love your blog and find a lot of your post’s to be exactly what I’m looking for. can you offer guest writers to write content for yourself? I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on a number of the subjects you write related to here. Again, awesome weblog!”

 23. “It really is appropriate day to make some desires for the forthcoming future. I have read this write-up and if I should, I wish to suggest to you you a few insightful tip.”

 24. I just want to tell you that I’m new to blogging and site-building and really savored this web site. Almost certainly I’m want to bookmark your blog post . You certainly have fabulous writings. Regards for sharing with us your blog site.

 25. aLhOBp I really liked your blog article.Really looking forward to read more. Really Great.

 26. Thank you for your article.Really looking forward to read more. Cool.

 27. I value the article post.Thanks Again.

 28. You made some really good points there. I looked on the web to find out more about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

 29. This is one awesome article. Will read on…

 30. You need to participate in a contest for probably the greatest blogs on the web. I will recommend this site!

 31. Thanks so much for the blog post.Thanks Again.

 32. Thanks for the article.Really thank you! Keep writing.

 33. Keep up the great writing. Visit my blog ?????? (Twyla)

 34. Really enjoyed this blog article.Really looking forward to read more.

 35. Fantastic blog.Really thank you! Fantastic.

 36. Appreciate you sharing, great blog article.Thanks Again. Fantastic.

 37. It as not that I want to copy your web-site, but I really like the design and style. Could you let me know which theme are you using? Or was it custom made?

 38. Singapore New Property How do I place a social bookmark to this webpage and I can read updates? This excerpt is very great!

 39. Say, you got a nice blog post. Great.

 40. A big thank you for your article.Really thank you! Awesome.

 41. Very neat blog post.Much thanks again. Really Great.

 42. Major thanks for the post.Thanks Again. Really Cool.

 43. “Im obliged for the article post. Much obliged.”

 44. Only a smiling visitor here to share the love (:, btw outstanding style.

 45. A round of applause for your blog post.Thanks Again. Really Cool.

 46. Wow! Thank you! I constantly wanted to write on my site something like that. Can I include a part of your post to my site?

 47. This very blog is without a doubt educating as well as informative. I have discovered helluva helpful stuff out of this amazing blog. I ad love to go back every once in a while. Cheers!

 48. What as up Dear, are you really visiting this website daily, if so afterward you will without doubt obtain pleasant know-how.

 49. I will likely be coming back to your blog for even more soon.

 50. Pretty! This was an incredibly wonderful article. Thanks for providing these details.

 51. I truly appreciate this article post.Really thank you! Want more.

 52. Im thankful for the blog.Really looking forward to read more. Cool.

 53. Thanks for the blog.Much thanks again. Much obliged.

 54. Looking forward to reading more. Great article post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 55. This excellent website certainly has all of the information I needed concerning this subject and didn at know who to ask.

 56. Well I sincerely liked reading it. This subject offered by you is very effective for correct planning.

 57. to start my own blog in the near future. Anyway, if you have any suggestions or techniques for new blog owners please

 58. wow, awesome blog article.Really looking forward to read more. Cool.

 59. There is noticeably a bundle to know about this. I feel you made some good points in features also.

 60. Very informative blog post.Really looking forward to read more. Great.

 61. Thanks again for the blog article.Really looking forward to read more. Really Cool.

 62. Just a smiling visitant here to share the love (:, btw great design and style. Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler. by Albert Einstein.

 63. This blog is extremely cool. How was it made !?

 64. pretty practical material, overall I believe this is worthy of a bookmark, thanks

 65. Loving the information on this web site , you have done great job on the blog posts.

 66. I want gathering useful information, this post has got me even more info!

 67. Awesome article.Really looking forward to read more. Want more.

 68. Major thanks for the blog post.Really looking forward to read more. Great.

 69. Really appreciate you sharing this article post.Really thank you! Really Cool.

 70. Im obliged for the article. Want more.

 71. I really liked your article.Thanks Again. Want more.

 72. “Your style is really unique in comparison to other folks I have read stuff from. I appreciate you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just bookmark this blog.”

 73. Fantastic post.Thanks Again. Want more.

 74. I value the blog post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 75. I like the look of your website. I recently designed my own and that I wanted several design ideas so you provided me a few. Can I ask you if you designed the blog by youself?

 76. Wow, great article.Really looking forward to read more. Want more.

 77. Appreciate you sharing, great article.Much thanks again. Awesome.

 78. Wonderful article! We will be linking to this great article on our website. Keep up the good writing.

 79. I cannot thank you enough for the blog article.Thanks Again. Awesome.

 80. Awesome blog post.Much thanks again. Awesome.

 81. Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is excellent, as well as the content!

 82. Perfect work you have done, this site is really cool with wonderful information.

 83. Major thanks for the blog.Thanks Again. Keep writing.

 84. Fantastic blog.Thanks Again. Really Cool.

 85. Many thanks for submitting this, I ave been in search of this info for your whilst! Your weblog is magnificent.

 86. A big thank you for your blog. Great.

 87. You made some good points there. I looked on the internet for the subject and found most individuals will consent with your website.

 88. This website definitely has all the info I wanted concerning this subject and didn at know who to ask.

 89. Thank you ever so for you blog.Thanks Again. Much obliged.

 90. Thank you ever so for you blog article.Really looking forward to read more. Will read on

 91. Major thanks for the article.Much thanks again. Fantastic.

 92. Thanks in favor of sharing such a fastidious thinking,

 93. I really enjoy the article post.Really looking forward to read more. Will read on…

 94. Normally I don at read post on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to try and do it! Your writing style has been surprised me. Thanks, quite nice article.

 95. Thanks a lot for the post.Really looking forward to read more.

 96. wow, awesome article.Much thanks again. Much obliged.

 97. Thanks so much for the post. Really Great.

 98. I simply could not leave your web site before suggesting that I actually loved the usual information an individual provide on your guests? Is gonna be again ceaselessly to inspect new posts.

 99. Thanks so much for the article.Really thank you! Want more.

 100. A round of applause for your post.Much thanks again. Fantastic.

 101. just beneath, are many absolutely not connected web sites to ours, on the other hand, they may be certainly really worth going over

 102. Major thanks for the post.Thanks Again. Much obliged.

 103. Very good post. I am experiencing many of these issues as well..

 104. Awesome blog article.Really thank you! Awesome.

 105. Great write-up, I’m regular visitor of one’s website, maintain up the excellent operate, and It is going to be a regular visitor for a long time.

 106. Say, you got a nice blog post.Thanks Again. Much obliged.

 107. Really informative blog. Great.

 108. I truly appreciate this blog post.Thanks Again. Great.

 109. wow, awesome blog article.Thanks Again. Awesome.

 110. Thank you for your post.Much thanks again. Cool.

 111. Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is wonderful, let alone the content!

 112. really fastidious piece of writing on building up new web site.

 113. Great, thanks for sharing this blog article.Much thanks again. Fantastic.

 114. I really liked your article post.Really thank you! Really Great.

 115. that I have really enjoyed browsing your blog posts.

 116. A round of applause for your blog post.Really thank you! Cool.

 117. You made some nice points there. I did a search on the topic and found most individuals will consent with your website.

 118. Really appreciate you sharing this blog article. Keep writing.

 119. My brother suggested I might like this website. He was totally right. This post actually made my day. You cann at imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 120. pretty practical material, overall I imagine this is worth a bookmark, thanks

 121. I appreciate you sharing this article.Much thanks again. Really Cool.

 122. Say, you got a nice post.Thanks Again. Really Great.

 123. Fantastic blog.Really thank you! Really Cool.

 124. Right at the present it sounds like BlogEngine is the finest blogging platform available right straight away. (from what I ave read) Is that what you are by on your blog?

 125. Really enjoyed this blog post.Thanks Again. Really Cool.

 126. Its hard to find good help I am constantnly saying that its hard to find good help, but here is

 127. Major thanks for the blog article.Really thank you! Really Great.

 128. Well, with only three games left in the tank and that this could turn out to

 129. Wow, great blog.Thanks Again. Much obliged.

 130. paul smith ?? Listed Here Is A Solution That as Even Assisting bag-masters Grow

 131. Hiya, I am really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish only about gossips and internet and this is actually irritating. A good blog with interesting content, that’s what I need. Thanks for keeping this web-site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 132. I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this site. Thanks , I¡¦ll try and check back more frequently. How frequently you update your site?

 133. I’ve been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

 134. excellent points altogether, you just won a emblem new reader. What could you suggest about your put up that you made a few days ago? Any certain?

 135. It as not that I want to duplicate your web site, but I really like the style. Could you let me know which design are you using? Or was it especially designed?

 136. thoroughly mixed. Promotional merchandise is a great approach to advertise your organization.

 137. Im grateful for the blog post.Really looking forward to read more. Want more.

 138. site theme. a tones way for your client to communicate. Nice task.

 139. This awesome blog is no doubt educating and besides diverting. I have chosen a lot of useful stuff out of it. I ad love to go back over and over again. Thanks!

 140. “Thanks for sharing, this is a fantastic post.Really thank you! Really Cool.”

 141. Hey, thanks for the post.Really looking forward to read more. Want more.

 142. know what you are talking about! Bookmarked. Kindly also seek

 143. Thank you for your blog post. Really Cool.

 144. Say, you got a nice blog article.Really thank you! Cool.

 145. wow, awesome article.Much thanks again. Cool.

 146. “I really like and appreciate your blog.Much thanks again.”

 147. Im grateful for the post. Will read on…

 148. “Hello. splendid job. I did not expect this. This is a splendid story. Thanks!”

 149. Thanks-a-mundo for the article.Thanks Again.

 150. Enjoyed every bit of your article post.Much thanks again. Will read on…

 151. Thanks so much for the blog.Much thanks again. Great.

 152. Thank you ever so for you article post.Really thank you! Keep writing.

 153. A round of applause for your blog post.Really thank you! Cool.

 154. I think this is a real great post.Really looking forward to read more. Great.

 155. you have an excellent blog right here! would you wish to make some invite posts on my weblog?

 156. Thank you for your blog post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 157. Wow, great post.Much thanks again. Awesome.

 158. Yay google is my world beater assisted me to find this great site!.

 159. Thank you ever so for you blog. Much obliged.

 160. uggs usa Best submit. I am looking forward to be able to reading through a lot more. Regards

 161. Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this article and the rest of the website is also very good.

 162. Muchos Gracias for your post.Really thank you! Cool.

 163. This can work well in the sense that they have worked together

 164. “Looking forward to reading more. Great blog post. Will read on…”

 165. I definitely wanted to write down a quick comment to be able to say thanks to you for all the unique secrets you are giving at this website. My prolonged internet lookup has at the end been recognized with extremely good facts to share with my great friends. I ‘d tell you that we website visitors actually are extremely blessed to exist in a good community with very many special people with valuable concepts. I feel somewhat privileged to have seen your entire site and look forward to many more cool moments reading here. Thanks once more for everything.

 166. I think this is a real great article post. Fantastic.

 167. I think this is a real great post.Thanks Again. Fantastic.

 168. “I’ve recently started a web site, the info you provide on this web site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work.”

 169. I loved your blog.Thanks Again. Really Great.

 170. I think this is a real great article post.Really thank you! Want more.

 171. like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a

 172. I really liked your blog article.Really looking forward to read more. Really Cool.

 173. Thanks-a-mundo for the post.Thanks Again. Great.

 174. Keep up the superb piece of work, I read few posts on this website and I conceive that your website is very interesting and holds lots of excellent information.

 175. “Im obliged for the article post.Really looking forward to read more. Cool.”

 176. Thorn of Girl Great info might be uncovered on this website blogging site.

 177. Really enjoyed this article post.Much thanks again. Great.

 178. Wow! Thank you! I continually needed to write on my website something like that. Can I implement a portion of your post to my blog?

 179. You know that children are growing up when they start asking questions that have answers..

 180. Very neat article.Much thanks again. Fantastic.

 181. the time to read or take a look at the content material or websites we ave linked to below the

 182. One of our guests lately recommended the following website:

 183. Im grateful for the article post.Really thank you! Keep writing.

 184. Looking around I like to surf in various places on the internet, regularly I will go to Digg and follow thru

 185. It as difficult to find knowledgeable people in this particular subject, however, you seem like you know what you are talking about! Thanks

 186. I really liked your blog post.Really looking forward to read more. Really Great.

 187. There as certainly a lot to learn about this topic. I love all the points you have made.

 188. on this. And he in fact ordered me dinner simply because I found it for him…

 189. A big thank you for your blog article.Much thanks again.

 190. I think this is a real great article. Great.

 191. Louis Vuitton Artsy Bag ??????30????????????????5??????????????? | ????????

 192. Im grateful for the blog article.Much thanks again. Want more.

 193. I really like and appreciate your blog article.Much thanks again. Awesome.

 194. Thanks again for the blog post.Really looking forward to read more. Will read on…

 195. Major thanks for the blog post.Much thanks again. Will read on

 196. You have made some good points there. I looked on the internet to find out more about the issue and found most people will go along with your views on this site.

 197. Really enjoyed this blog post.Thanks Again. Great.

 198. Keep up the excellent piece of work, I read few blog posts on this web site and I conceive that your site is rattling interesting and contains circles of great info.

 199. A big thank you for your blog post. Want more.

 200. I truly appreciate this post.Really thank you! Great.

 201. Say, you got a nice article.Thanks Again. Really Great.

 202. Major thankies for the blog post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 203. like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home

 204. Im obliged for the article post.Much thanks again. Really Cool.

 205. Looking forward to reading more. Great blog article. Much obliged.

 206. I really liked your article.Really looking forward to read more. Awesome.

 207. Muchos Gracias for your article.Thanks Again. Awesome.

 208. Good site! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your feed which must do the trick! Have a great day!

 209. I cling on to listening to the news bulletin talk about getting boundless online grant applications so I have been looking around for the top site to get one. Could you tell me please, where could i get some?

 210. I do trust all the ideas you have presented to your post. They’re really convincing and can definitely work. Nonetheless, the posts are too brief for newbies. May you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.

 211. Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is excellent, let alone the content!

 212. I really wanted to construct a simple remark to be able to appreciate you for all of the fabulous concepts you are giving on this website. My long internet search has at the end of the day been compensated with wonderful facts and techniques to exchange with my neighbours. I would claim that many of us readers are rather lucky to dwell in a useful network with many brilliant professionals with useful points. I feel extremely happy to have discovered your entire site and look forward to really more enjoyable times reading here. Thanks once again for everything.

 213. whoah this blog is excellent i like reading your posts. Keep up the great paintings! You recognize, a lot of people are hunting round for this info, you can aid them greatly.

 214. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch as I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thanks for lunch!

 215. Sometimes your blog is loading slowly, better find a better host.:-;.:

 216. Thanks for the article.Really thank you! Cool.

 217. Im grateful for the article post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 218. Awesome article post.Really thank you! Awesome.

 219. Merely wanna remark that you have a very nice web site , I like the pattern it actually stands out.

 220. This information is very important and you all need to know this when you constructor your own photo voltaic panel.

 221. Purple your blog publish and liked it. Have you ever imagined about visitor submitting on other connected blogs related to your blog?

 222. Still, the site is moving off blogger and will join the nfl nike jerseys.

 223. Look advanced to more added agreeable from you! However, how could we communicate?

 224. This particular blog is really interesting and also amusing. I have chosen many handy tips out of this blog. I ad love to come back again and again. Thanks a lot!

 225. Really enjoyed this blog article.Really looking forward to read more. Great.

 226. “I think other website proprietors should take this web site as an model, very clean and fantastic user genial style and design, let alone the content. You’re an expert in this topic!”

 227. “I am in fact delighted to read this blog posts which carries plenty of valuable data, thanks for providing these statistics.”

 228. repair service, routine maintenance and electricity conservation of economic roofing systems will probably be as cost-effective as is possible. And using this

 229. Very neat article post.Really thank you! Much obliged.

 230. Thank you, I ave recently been searching for info about this topic for ages and yours is the best I ave discovered till now. But, what about the bottom line? Are you sure about the source?

 231. Thanks for sharing, this is a fantastic blog post.Really thank you! Fantastic.

 232. Normally I do not read post on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me to try and do so! Your writing style has been surprised me. Thank you, quite great post.

 233. What i don’t realize is if truth be told how you are not really a lot more smartly-liked than you might be now. You are very intelligent. You realize thus considerably in terms of this subject, produced me for my part imagine it from so many numerous angles. Its like men and women are not fascinated unless it is one thing to accomplish with Lady gaga! Your personal stuffs excellent. At all times handle it up!

 234. I wanted to create you the little bit of observation in order to give many thanks again regarding the spectacular tricks you’ve shared in this case. It’s pretty open-handed of people like you to provide unreservedly precisely what some people might have advertised for an e book to get some dough on their own, and in particular seeing that you might have tried it if you ever wanted. The things as well served to become good way to be sure that some people have the same dreams just as mine to see more and more when considering this issue. I believe there are a lot more pleasurable periods up front for those who discover your blog.

 235. Im grateful for the article.Really thank you! Great.

 236. Wow, great blog article.Really looking forward to read more. Great.

 237. I really liked your blog article.Really thank you! Keep writing.

 238. Thank you ever so for you post.Really thank you! Fantastic.

 239. Major thanks for the blog article. Really Cool.

 240. Keep functioning ,fantastic job!

 241. hello!,I love your writing so much! proportion we keep in touch more about your article on AOL? I require an expert on this area to resolve my problem. May be that is you! Having a look ahead to peer you.

 242. Thank you so much for giving everyone remarkably memorable opportunity to discover important secrets from this web site. It really is so sweet and as well , jam-packed with a good time for me and my office colleagues to visit the blog no less than thrice weekly to read the new secrets you have got. Not to mention, I’m so usually pleased with all the attractive ideas served by you. Selected 2 points in this post are in fact the simplest we’ve ever had.

 243. Really appreciate you sharing this blog article.Really thank you! Fantastic.

 244. Some really prime blog posts on this site, saved to favorites.

 245. Muchos Gracias for your blog post.Really thank you! Keep writing.

 246. Thanks for sharing, this is a fantastic post.Really looking forward to read more. Will read on

 247. There is perceptibly a lot to realize about this. I assume you made certain nice points in features also.

 248. I precisely had to thank you so much once again. I am not sure what I could possibly have undertaken in the absence of those points revealed by you over such topic. Certainly was a very daunting matter in my view, but coming across a new specialized avenue you dealt with that forced me to weep for contentment. Extremely thankful for the support and in addition believe you really know what an amazing job you are always accomplishing instructing the mediocre ones by way of your websites. Most probably you haven’t come across any of us.

 249. Im obliged for the article. Fantastic.

 250. Hey, thanks for the blog.Really looking forward to read more. Awesome.

 251. Im thankful for the blog article. Really Great.

 252. This is one awesome blog article.Much thanks again. Will read on…

 253. Some really interesting info , well written and generally user pleasant.

 254. The quality of this article is unsurpassed by anything else on this subject. I guarantee that I will be sharing this with many other readers.

 255. I went over this web site and I think you have a lot of great info, saved to fav (:.

 256. Thanks-a-mundo for the article post.Really looking forward to read more. Cool.

 257. Wow that was odd. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn at show up. Grrrr well I am not writing all that over again. Anyway, just wanted to say great blog!

 258. Ita??a?аАа’аАТ‚аЂ s really a cool and helpful piece of information. I am glad that you simply shared this useful info with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 259. Say, you got a nice blog post.Really thank you! Awesome.

 260. This is a great tip particularly to those fresh to the blogosphere. Short but very accurate info Thanks for sharing this one. A must read post!

 261. Start wanting for these discount codes early, as numerous merchants will start off

 262. “Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is wonderful, let alone the content!”

 263. “Hey! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to look it over.”

 264. I truly appreciate this article.Much thanks again. Great.

 265. Wonderful post! We are linking to this great post on our website. Keep up the good writing.

 266. Well I truly liked studying it. This information offered by you is very useful for proper planning.

 267. Muchos Gracias for your article post.Really thank you! Will read on

 268. Really appreciate you sharing this blog article. Cool.

 269. “hey there and thank you for your information – I’ve certainly picked up something new from right here. I did however expertise a few technical points using this website, as I experienced to reload the web site many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and can look out for much more of your respective fascinating content. Make sure you update this again very soon..”

 270. Great blog article.Much thanks again. Will read on…

 271. I have been examinating out many of your posts and it’s pretty good stuff. I will make sure to bookmark your blog.

 272. I think other site proprietors should take this site as an model, very clean and magnificent user genial style and design, as well as the content. You’re an expert in this topic!

 273. I am now not certain where you’re getting your information, but great topic. I needs to spend a while learning more or figuring out more. Thanks for wonderful info I used to be looking for this info for my mission.

 274. Wow! Thank you! I continually wanted to write on my website something like that. Can I include a part of your post to my blog?

 275. Thanks for sharing, this is a fantastic article post.Really looking forward to read more. Great.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

x

شاید بپسندید

اعتدال بیم و امید

اعتدال و بیم و امید

بهترین زمینه برای رشد و تعالی، اعتدال بیم و امید است.«خیرُ الاعمالِ اِعتدالِ الرَّجاءِ و الخوفِ»(غررالحکم،۳۵۵)

۴ آذر ۱۳۶۵ روز استقامت و ایثار اندیمشک

۴ آذر ۱۳۶۵ روز استقامت و ایثار اندیمشک

بزرگترین حمله هوایی پس از جنگ جهانی دوم ، صدام و صدامیان آن روز اندیمشک را قصابی کردند.

دکتر سید راضی نوری

دکتر سید راضی نوری نماینده مجلس دهم شوش شد.

دفتر نمایندگی مجلس شورای اسلامی نماد عزت و عظمت یک شهر و مکانی برای حضور شایسته استعدادهاست. تا نظارتی دقیق و فنی را با مشارکت اجتماعی شهروندان در امور مختلف را برنامه ریزی نماید.