پروژه های کارآفرینی

در جهان امروز، توسعه کارآفريني نقش مؤثري در توسعه اقتصادي، اجتماعي، صنعتي و سياسي هر کشور دارد و از سويي به عنوان‌مهم‌ترين راه‌کار رفع معضل بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي محسوب مي‌شود.مهم‌ترين دستاوردهاي كارآفريني درتوسعه كشورها، ايجاد اشتغال، رفاه، ثروت و شناخت فرصت‌هاي شغلي مناسب است.گسترش فرهنگ كارآفريني به عنوان يكي از نيازهاي ضروري جامعه، نيازمند توجه اساسي به امر آموزش در مقوله‌كارآفريني است.اهميت توسعه كارآفريني‌به‌حدي است كه مطابق با برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، دولت موظف است توجه ويژه‌اي به بحث كارآفريني و حمايت از طرح‌هاي خوداشتغالي بنمايد و با توجه به بند ج ماده 27 اين قانون، دولت مي‌بايست تدابير لازم، به‌منظور اصلاح نظام آموزش كشور جهت ارتقاي توانايي، خلاقيت، مهارت، نوآوري، خطرپذيري، كارآفريني و ايجاد روحيه آموختن و پژوهش فارغ‌التحصيلان دانشگاهي را اتخاذ نمايد همچنين‌اين برنامه دولت را مؤظف مي‌ساخت توسعه كمي و كيفي تربيت نيروي انساني متخصص، متعهد، دانش‌مدار، خلاق و كارآفرين، منطبق با نيازهاي نهضت نرم‌افزاري ‌را فراهم سازد.

نمایش یک نتیجه