خانه » تاریخ و فرهنگ » شوش ميراث تاريخ ايران

شوش ميراث تاريخ ايران

شوش ميراث تاريخ ايران

بررسی راهکارهای بهبود کیفیت زندگی روستاییان

ایجاد فرصت های شغلی و ارائه خدمات مطلوب، کاهش مهاجرت روستاییان به شهر

ادامه مطلب »

سیر تحول آبرسانی در دوره هخامنشیان

در تمدن باستان ایران،مصرومیانرودان آب را در آب انبارها، با جدارهای غیرقابل نفوذ ذخیره مینمودند.

ادامه مطلب »

روستای شیخ خماط

khamat

روستای شیخ خماط درمجاورت چغازنبیل (۱۰کیلومترمربع)با جازبه های جنگل چشمه های جوشان کوههای زیبا ومردمانی مهمان نواز وخونگرم

ادامه مطلب »

پیشگیری از آفات در گلخانه

گلخانه بهتــــرین وضعیت را برای استقرار انواع حشرات و کنه‌های آفت بوجود می‌آورد.

ادامه مطلب »

توسعه گلخانه های هوشمند

توسعه کشت گلخانه ای ازطرح های مهم در حوزه اقتصاد مقاومتی است

ادامه مطلب »

پیشینه تاریخی سگوند

از قرائن أنچه بر می آید..که بزرگان و روسای قوم لر همیشه ضددیکتاتوری پهلوی بوده اند.

محمدحسین خان رحیمخانی دربیت آیت الله کاشانی، قبل ازکودتای سی و دو و براندازی دولت ملی مصدق.

ادامه مطلب »

شهرداری و توسعه پایدار شوش

فرهنگ کدخدا منشی و ناهمگونی توسعه

سازمان شهرداری، تاثیر مستقیم در رشد و توسعه، زیستگاه انسانی (مدیریت خدمات شهری)یک شهر، منایع انسانی، مسائل فرهنگی ، ورزشی و.... دارد

ادامه مطلب »

فرهنگ کدخدا منشی و ناهمگونی توسعه

فرهنگ کدخدا منشی و ناهمگونی توسعه

فرهنگ کدخدا منشی آفت مشارکت جامعه در توسعه شهری ست.

ادامه مطلب »

کسب و کارهای هوشمند فرآوری سیزیجات

 شوش و توسعه پایدار (۲)کسب و کارهای هوشمند، فرآوری سیزیجات

ادامه مطلب »

شوش در عصر هخامنشی

شوش در عصر هخامنشی

مرور شوش بعنوان مرکز دولت هخامنشی ۳۳۰ سال پیش از میلاد

ادامه مطلب »

جغرافیای طبیعی شهر شوش

موقعیت شوش

شوش در ۵َ- ۳۲ شمال و ۴۶َ- ۴۸ شرقی در کنار رود شاوور، در دشتی که قبلاً معروف به دشت شوش بوده است

ادامه مطلب »

شوش شهری به قدمت تاریخ

شوش شهری به قدمت تاریخ

در محدودۀ دشت شوشان از هزارۀ هشتم پیش از میلاد محل زندگی و سکونت بوده است.

ادامه مطلب »

شهر شوش در دوران ساسانیان

شوش در دورة ساساني

ساختمانهای شوش در دوره ساسانی مانند بناهای دیگر این زمان دارای نقاشیهای جالب توجهی بوده است

ادامه مطلب »

شهر شوش در دوران سلوکیان

شوش سلوکیان

تغییروتحول ساختار شهری شوش در دوره سلوکیان

ادامه مطلب »

شوش در دوره ایلامی

دورة عيلاميان

شناخت و کشف آثار مربوط به دورۀ ایلامیان در شوش،در هزارۀ سوم قبل از میلاد شوش از سطح تخمینی ده هکتاری برخوردار و سپس در پایان دورۀ اکد، به میزان تقریبی چهل و شش هکتاری توسعه یافته باشد.

ادامه مطلب »

بررسی وضعیت پایانه مسافربری شهرستان شوش دانیال

پايانه مسافربري شهرستان شوش

استاندارد نبودن ترمینال مسافربری و سیستم حمل و نقل شهری و عدم رعایت بهداشت و بالا بودن حجم ترافیک که موجب سرگردانی مسافران در شهرستان شوش را فراهم می کند هدف این تحقیق می باشد.

ادامه مطلب »

سيستم آبرساني هخامنشیان

آب در ایران باستان

تاسيسات آبرساني و تصفيه فيزيكي آب چغاز نبيل با 3300 سال قدمت نمونه ديگري از هنر معماري ايران زمين

ادامه مطلب »