تامین اجتماعی

۷۲,۰۰۰تومان

هدف این طرح پژوهشی تحلیل هزینه- فایده بیمه اختیاری و حرف و مشاغل آزاد در سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان بود

Social Security Organization

توضیحات

هدف این طرح : تحلیل هزینه- فایده بیمه اختیاری و حرف و مشاغل آزاد در سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان بود. که شناخت وضعیت موجود بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران اختیاری و حرف و مشاغل آزاد و همچنین میزان دریافتی و پرداختی بیمه‌شدگان اختیاری و حرف و مشاغل آزاد از اهداف تحقیق مورد نظر است. گردآوری داده‌ها در این پژوهش با استفاده از تکنیک‌های نمونه‌گیری، از جامعه آماری، نمونه‌گیری شده است، میزان حجم نمونه از جامعه بیمه‌شدگان اختیاری و حرف و مشاغل آزاد نیز هر کدام به ترتیب ۳۴۲ و ۳۷۶ نفر است که این رقم با توجه به فرمول‌های آماری مورد اشاره استخراج شده است. میزان حجم نمونه از جامعه مستمری‌بگیران اختیاری و حرف و مشاغل آزاد نیز هر کدام به ترتیب مذکور می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که: سازمان تامین اجتماعی در بخش‌های بیمه‌های اختیاری و حرف و مشاغل آزاد خود، همانند بخش‌های دیگر؛ براساس قراردادهای بیمه‌ای، مبالغی را به عنوان ورودی (یا حق ‌بیمه) دریافت می‌کند و مبالغی را به عنوان خروجی (یا مستمری) می‌پردازد. بروز هرگونه اختلال در سطوح ورودی‌ها و خروجی‌های صندوق به از دست رفتن تعادل یا تناسب فی‌مابین و در نهایت، پایداری صندوق منجر می‌شود، و چنانچه در این میان هدف خودکفایی صندوق نیز مورد نظر باشد، به تعیین این هدف نیز محقق نمی‌شود.