استعاره در هفت پیکر نظامی

۳۰,۰۰۰تومان

در این تحقیق ما با بررسی استعاره در آثار نظامی کوشیده ایم تا صور ویژۀ بیانِ شاعرانۀ خاصِ نظامی را بررسی و نشان دهیم.

توضیحات

در بارۀ ویژگی‌های بارز هفت پیکر به کافی سخن گفته شد. همیشه شرقشناسان را این اقبال همراه نبود که توان خویش را صرف و وقف چنین شاهکار هنری منظومی نمایند؛ پاداشِ رابطه‌ای تنگاتنگ با چنین اثر هنری و صرف زحمت، همانا بازسازی متن این اثر هنری است.هدف این تحقیق بررسی نقش استعاره در هفت پیکر نظامی می باشد. هفت پیکر یا بهرامنامه چهارمین منظومه نظامی از نظر ترتیب زمانی و یکی از دو شاهکار او (با خسرو و شیرین) از لحاظ کیفیت است. در این تحقیق ما با استفاده از اسناد کتابخانه ای و با اقتباس از برخي نويسندگان معاصر، تمام پيش‌فرض‌هاي سنّت بلاغي قديم را مورد تحقیق قرار داده ایم فرضیات تحقیق عبارت است از :۱. استعاره فقط براي زينت گفتار به كار مي‌رود ۲. استعاره به عنوان روشي است كه معاني جديد به وسيله آن وارد زبان مي‌شود.۳. استعاره‌ها از تنش ميان دو لغت به وجود مي‌آيد. ۴. استعاره شيوه‌اي غيرمعمول و غير از معاني حقيقي به كار رود، شنونده را به راه‌هاي جديدي از فهم رهنمون مي‌نماید. نتایج بدست آمده حاکیست هنگامي كه استعاره‌ها كاركرد استعاري خود را از دست بدهند. به عنوان يكي از معاني چندگانه لغت، سر از لغت‌نامه درمي‌آورند. با اين توضيح، مي‌بينيم كه كاربرد استعاره در هفت پیکر نظامی باعث ايجاد معاني جديد در فرهنگ لغت مي‌شود. ريكور ادعا مي‌كند كه شيوه استعاري نه تنها در گفتار ديني، بلكه در شعر، هنر و حتي در علم نيز دخيل است. در بارۀ ویژگی‌های بارز هفت پیکر به کافی سخن گفته شده است . همیشه شرقشناسان را این اقبال همراه نبود که توان خویش را صرف و وقف چنین شاهکار هنری منظومی نمایند؛ پاداشِ رابطه‌ای تنگاتنگ با چنین اثر هنری و صرف زحمت، همانا بازسازی متن این اثر هنری است.
كليدواژه‌ها : نظامی ، هفت پیکر نظامی ،زبان، كاربرد استعاري، معاني حقيقي، بلاغت.