حراج!

تاثیر مهاجرت روستائیان و عشایر بر فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی شهرها

۶۰,۰۰۰تومان ۵۰,۰۰۰تومان

تاثیر مهاجرت روستائیان و عشایر بر فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی شهرستان اندیمشک

The Impact of Immigration of Villagers and Nomads on Andimeshk Business and Economic Activities

توضیحات

در نگرش حقوقی و امنیتی پدیده حاشیه نشینی یکی از پدیده های نامیمون و مستعد رشد نابهنجاری های اجتماعی است و به تعبیر کارشناسان خطری پنهان است که وجود دارد و پیوسته به شدت امنیت شهرها و شهروندان را در مخاطره می اندازد. لیکن هیچگونه ناامنی ذهنی ایجاد نمی کند. این پدیده خطری بالفعل است که به آن خو کرده و با تهدیدات آن انس یافته ایم چون تدریجی بوده و معلول توسعه یافتگی است. حاشیه نشینی از یک سو حاشیه امن است برای مجرمین و بزهکاران و از سوی دیگر حاشیه ناامن برای شهروندان در این میان قربانیان حقیقی انسان هایی هستند که برای ادامه حیات و بقاء خود از همه بضاعت خویش به هر بهایی بهره گرفته اند.مهاجرت روستاییان یکی از مباحث مهم و شناخته شده در نظام برنامه ریزی کشور است و باید با تامل و حساسیت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. ریشه‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی این پدیده از ابعاد مختلفی قابل تحلیل و بررسی است.

شما شاید این را هم دوست داشته باشید