بررسی میزان تاثیر آموزش پیش ‏دبستانی بر مهارتهای روانی ـ حرکتی

۵۶,۰۰۰تومان

بررسی میزان تاثیر آموزش پیش‏ دبستانی بر مهارتهای روانی ـ حرکتی

شناسه محصول: 01076 دسته:

توضیحات

هدف این تحقیق بررسی میزان تاثیر آموزش پیش‏دبستانی بر مهارتهای روانی ـ حرکتی دانش‏آموزان بود پژوهش حاضر، یک پژوهش پس رویدادی (علی ـ مقایسه‏ای) است. در این پژوهش، دو گروه از دانش‏آموزان کلاس های اول، دوم و سوم دبستان انتخاب ‏شدند و ابزارهای پژوهش رشد حرکتی لینکلن ـ ازرتسکی و پرسشنامه رفتار سازشی بر روی آنها اجرا ‏گردید.جامعه آماری شامل کلیه دانش‏آموزان مقطع ابتدایی شهرستان شوش می‏باشد که در سال تحصیلی۹۳-۹۲ مشغول به تحصیل می باشند.گروه نمونه شامل ۸۰ دختر و پسر است که ۴۰ نفر آنها دارای تجربه پیش دبستان و ۴۰ نفر فاقد تجربه پیش‏دبستانی هستند.که روش نمونه‏گیری، تصادفی طبقه‏ای انتخاب شدند.برای تجریه و تحلیل داده‏ها از دو روش استفاده شد. در روش توصیفی، فراوانی و درصد جنسیت آزمودنیها و میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش را در دو گروه مورد استفاده قرار گرفته است. در روش استنباطی از T مستقل برای بررسی تفاوت میانگینها و روش همبستگی پیرسون استفاده شد.در نتایج فرضیه های این پژوهش مشاهده شد. به عبارتی آموزش پیش دبستانی نتوانسته بود باعث تغییر معناداری در مهارتهای روانی ـ حرکتی کودکان شود. جالب اینکه گروه آموزش ندیده در مهارتهای روانی ـ حرکتی در مقایسه با گروه آموزش دیده نمره بالاتری کسب کردند. نتایج دیگر حاکی ازآن است که تجربه پیش دبستانی در عزت نفس کودکان تفاوت معناداری ایجاد نکرده وبین دختران و پسران آموزش دیده در مهارتهای روانی ـ حرکتی تفاوت معنی داری وجود ندارد. هر چند جنسیت یکی از عوامل تعیین کننده در تفاوتهای فردی است امادر نتایج مشخص شد بین دختران و پسران آموزش دیده در رشد عزت نفس تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلید واژه : مهارتهای روانی ـ حرکتی، عزت نفس ، پیش‏دبستانی، جنسیت ، دانش آموزان