حراج!

پرواربندی گوسفند وگوساله

۲۰۰,۰۰۰تومان ۱۵۰,۰۰۰تومان

پرواربندی گوسفند وگوساله

Breeding sheep and calves

توضیحات

گوسفند از جمله دام‌هایی است که می‌تواند آب و هوای متغیر و خشک را تحمل کند و با فقیرترین علوفه و غذاها به رشد خود ادامه دهد. از طرفی، گوسفند در مقایسه با سایر دام‌ها به جیرۀ نگهداری کمتری احتیاج دارد و بیشترین غذایی را که مصرف می‌کند صرف تولید و رشدونمو خود می‌نماید. بطورکلی گوسفند یک دام چندمنظوره می‌باشد و بخصوص از نظر تولید گوشت، پشم، پوست و شیر مورد توجه است. صفت تولید مثل به موازات میزان تولید گوشت از جلمه صفات مهم اقتصادی بشمار می‌آید.

ﻧﮕﻬﺪاری و ﭘﺮورش گوسفند و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻧﺮ  در اﻳﺮان ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺎﺷـﻴﻪ اﻳـﻲ در  ﻛﻨﺎر ﭘﺮورش ﮔﺎوﺷﻴﺮی ﺑﻮده و ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻲ در اﻳـﻦ  ﺧﺼﻮص وﺟﻮد دارد .

شما شاید این را هم دوست داشته باشید