پيامدهاي اجتماعي بيكاري

۵۰,۰۰۰تومان

بررسی پيامدهاي اجتماعي بيكاري از ديدگاه جوانان 30-20 سال شهرستان شوش دانيال(ع)

توضیحات

مشاهده ي صحنه هايي از خيل عظيم بيكاران كه هر بار با اميدواري بسوي اداره ي كار و امور اجتماعي شتافته و بعد از تحمل ساعت ها انتظار با چهرهايي حاكي از يأس و يرخوردگي محل را ترك كند به طور كلي اشتغال داراي سه ويژگي است:
نخستين ويژگي اشتغال«مولد بودن» آن است. به اين معنا كه در چارچوب استانداردهاي بهروري قانع كننده باشد
ويژگي دوم اشتغال«دريافت حق الزحمه كافي» است . زيرا مزد ، براي مزد بگيران موضوع اصلي است .مزد بر شرايط عمومي زندگي فرد اثر مي گذارد و از آن جا كه در غالب مواد تنها ، منبع درآمد است.
ويژگي سوم «جنبه ي ارزش كار»است ، كه حق آزادي در انتخاب كار دلالت دارد. اجراي چنين حقي احتياج به تضمين عملي دارد. اصل ۲۸ قانون اساسي تأكيد مي كند كه : هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست ، بپذيرد.
نقش اصلي اشتغال بر دو محور عمده استوار است ، اول اينكه اشتغال به خودي خود يك هدف براي شخص فرصتي فراهم مي كند  كه در جامعه مشاركت داشته باشند: احساس را نسبن به ارزش و حرمت انساني بالا مي برد و ديگر اينكه ، اشتغال تأمين كننده درآمد و ايجاد كننده توليد است.
مسئله ي اشتغال و قطب مخالف آن بيكاري يكي از مسائل و معضلات اساسي در كشورهاي پيشرفته و يا در كشورهاي در حال توسعه به شمار مي رود.

توضیحات تکمیلی

خدمات الکترونیک

شما شاید این را هم دوست داشته باشید